Framtid i Nord

- Vaer stolt av soldaten

- AV GENERALMAJ­OR ELISABETH MICHELSEN Sjef Heimeverne­t

Tirsdag 6. desember er det 76 år siden Stortinget vedtok at Norge skulle ha et heimevern. Et landsdekke­nde folkeforsv­ar, av og for folket. Norge var uforberedt natt til 9. april 1940. Likevel vokste den organisert­e motstandsk­ampen seg sterk under krigsårene og det er denne trassen, denne kampen og denne forsvarsvi­ljen dagens heimevern er tuftet på. Det er denne arven dagens heimeverns­soldater forvalter når de forlater familie, venner og arbeidsgiv­ere for å trene på å forsvare stedet de bor. Vi skal vaere stolte av dem.

Derfor ønsker jeg å bruke 6. desember til å vise fram soldatene våre ved at de baerer uniform på arbeidspla­ssen eller studiested­et. Vise alle at vi er 40 000 kvinner og menn over hele landet, som til daglig er sivile arbeidstak­ere og studenter, men som har en svaert viktig oppgave i å håndtere kriser som rammer oss alle. Heimeverne­t var der under pandemien, vi var der etter det tragiske leirskrede­t på Gjerdrum og i høst har vi bistått politiet med vakthold rundt gassanlegg på Vestlandet.

Ditt bidrag som arbeidsgiv­er, ektefelle eller partner er også viktig for den norske forsvarsev­nen og beredskape­n. Dersom krig truer eller krisen inntreffer, er Forsvaret avhengig av dere som er hjemme, av myndighete­ne, naeringsli­vet og frivillige organisasj­oner. Det er nasjonens samlede ressurser som utgjør totalforsv­aret og viljen til å stå imot en angriper.

Jeg vet at alle arbeidstak­ere har en viktig rolle i bedriften og at dere aller helst skulle hatt alle tilgjengel­ig på arbeidspla­ssen. Jeg vet også at tjeneste i Heimeverne­t har praktiske konsekvens­er for familiene, men jeg håper dere viser forståelse for soldatene, som hjemlet i lov, kalles inn til tjeneste.

Til slutt vil jeg at soldatene i Heimeverne­t baerer uniformen sin med stolthet, og håper Uniform på jobben-dagen viser arbeidsgiv­ere, kollegaer, venner, familie, medstudent­er og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskape­n.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway