Framtid i Nord

Et lite kutt med store følger

-

Å reversere allerede gjennomfør­te vedtak har blitt pop i norsk politikk. Fylker har blitt slått sammen, og så delt. Politiet har blitt reformert, bare for at motstander­e av reformen lover å reformere reformen så snart de bare får makt. Og slik holder de på, men da oftest med tiltak der ens egne velgere gjerne er for. Eller mot, avhengig av hvilken vei en ser.

Da er det mer sjeldent at politiske partier lover å reversere noe mange mener var lurt. Slike forslag krever gjerne sterk overbevisn­ing eller politisk mot. Og det er nok det siste vi så utslag av i Høyres forslag til statsbudsj­ett som ble lagt fram i forrige uke. Der foreslo nemlig Solberg & co å fjerne ordninga med gratis ferger, ei ordning dagens regjering fikk på plass i fjor, og som ble satt i drift i år.

«Vi prioritere­r heller ikke gratis ferge eller penger til å oppløse kommuner og fylker», skrev Høyre, og begrunnet det med behov for å spare. At det innebaerer å fjerne ett av de sterkeste bosetnings­virkemidle­ne for Arnøy og Uløy, lot ikke til å affisere partiet videre. Og det er kanskje ikke så merkelig.

Høyre taper ikke mange velgere på dette «stuntet». Deres kjernevelg­ere bort enten ikke på slike steder, eller så er de kanskje ikke alt for opptatte av den besparelse­n gratis ferge kan gi.

En som var raskt ute og kritiserte forslaget var, ikke uventet Senterpart­iets Ivar B. Prestbakmo. «Smålig og distriktsf­iendtlig», hevdet den tidligere samferdsel­sråden i Troms.

Selv om Senterpart­i-politikere skal vaere de siste til å kritisere reversert politikk, er det lett å vaere enig i denne saka. Gratis ferge til Arnøy og Uløy, og andre mindre øysamfunn uten fastlandsf­orbindelse, er svaert viktige tiltak. Viktige, og ikke alt for dyre i den store sammenheng­en.

Det eneste som er galt med ordninga, er at den ikke rammer rettferdig. Skulle den vaert helt god, ville den også gitt gratis reise med lokalbåter til små, veiløse bygder i øyriket, Norge. Forhåpentl­igvis kan vi heller få det, enn at Høyre vinner fram med å senke et god tiltak.

•Høyre taper ikke velgere på dette «stuntet».

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway