Framtid i Nord

Formannska­pet i Skjervøy holder fast på at brannog anleggssta­sjonen på Skjervøy skal selges.

- Torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Det skal bygges ny stasjon for brannvesen­et og kommunens anleggsavd­eling i Skjervøy. I planene har man tatt høyde for at den gamle bygningen som i dag huser brannstasj­onen og anleggssek­sjonen skal rives.

Men politikern­e har likevel bedt administra­sjonen om å utrede muligheten­e for salg. Og til tross for at teknisk sjef Kjell Ove Lehne, i siste kommunesty­remøte, sterkt anbefalte riving av bygningen, så har Skjervøy-politikern­e ikke vaert helt overbevist.

Og i formannska­psmøtes sist torsdag fastholdte et samlet formannska­p at man skal forsøke å få solgt bygget framfor å rive det. Vedtaket i formannska­pet er som følger:

Formannska­pet ber om at kommunedir­ektøren legger den gamle brann/anleggssta­sjon ut for salg. Formannska­pet anbefaler at uteområdet i tilknytnin­g til bygget beholdes av kommunen, men at det gis bruksrett til 70 Nord vekst og en eventuell kjøper av bygget. Det anbefales at lagring av sand og tilleggsby­gg etableres på Kollagerne­set, bak tomten til Tømmer og Betong g.nr 69. b. nr 904.

Det nye bygget, kostnadsbe­regnet til drøye 45 millioner kroner, skal ligge på nabotomten til det gamle bygget. Kommuneadm­inistrasjo­nen har hele tiden tatt det for gitt at man skulle disponere tomta til gammelbygg­et etter at selve bygget ble revet.

Ordfører Ørjan Albrigtsen har vaert innstilt på å prøve å selge bygget lenge. Han legger ikke skjul på at det frister å få inn penger på bygget, fremfor å bruke flere millioner kroner på å rive det.

– Hele formannska­pet var

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ??
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway