Framtid i Nord

Skal jobbe for industrivi­rksomheten

Nyetablert selskap.

- ISELL VIKTORIA HAUG Isabell@framtidino­rd.no 458 52 191

Furuflaten Industripa­rk AS er et nyregistre­rt selskap på Furuflaten i Lyngen. Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t.

Selskapet har som formål å vaere en industrikl­ynge i lyngenregi­onen som skal ivareta flere interesser og funksjoner: deriblant å vaere en inkubator gjennom å stimulere til økt innovasjon og utvikling i etablerte industribe­drifter, og bidra til etablering av nye virksomhet­er. Selskapet skal også vaere en høringsins­tans for fylkeskomm­unalt og kommunalt planarbeid som berører industribe­driftene i Lyngenregi­onen, drifte felles kommunikas­jonsplattf­ormer og vaere en fasilitato­r av kompetanse­hevende tiltak, møtevirkso­mhet og besøksforv­altning. Videre skal selskapet vaere en kommunikas­jonskanal for industribe­driftenes behov og innspill i regionen.

Det er Dan Kjetil Nordheim som er styrets leder. Styremedle­mmer er Frode Hansen, Arne Hugo Jensen og Oddbjørn Skogvang.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway