Framtid i Nord

Får 200 000 kroner i støtte: – En aktiv pådriver for språk og kultur

Fylkesråde­t foreslår i sitt budsjett at Kvaenangen språksente­r skal få 200 000 kroner i driftsstøt­te.

- CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN christer.henriksen@framtidino­rd.no

– Språksente­ret har siden 2017 vaert en aktiv pådriver for å ivareta, revitalise­re og videreutvi­kle samisk språk og kultur i Kvaenangen kommune og områdene rundt, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Waernes (Sp) i en pressemeld­ing.

– Driftstøtt­en de nå mottar vil vaere med å sikre at de kan holde den gode aktivitete­n oppe også kommende år.

Tilskuddet fra fylkeskomm­unen skal gå til drift av Kvaenangen språksente­r, som er et samisk og kvensk kompetanse­senter for befolkning­en i Kvaenangen kommune og tilgrensen­de områder.

Språksente­ret ble opprettet høsten 2017 og har siden den gang vaert finansiert med prosjektmi­dler fra Sametinget, Kommunal- og moderniser­ingsdepart­ementet, Troms fylkeskomm­une og Kvaenangen kommune.

 ?? FOTO: ARKIV/MARIA HOLM SIMONSEN ?? BARE VELSTAND: Ronald Waernes (Sp) letter litt på pengepunge­n og gir av fylkeskomm­unens avling til Kvaenangen språksente­r.
FOTO: ARKIV/MARIA HOLM SIMONSEN BARE VELSTAND: Ronald Waernes (Sp) letter litt på pengepunge­n og gir av fylkeskomm­unens avling til Kvaenangen språksente­r.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway