Framtid i Nord

– Ser lyst ut for biogass til markedet i 2025

Rå Biopark får 39 millioner kroner i støtte til etablering av biogassanl­egget.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no KRISTINA BÅTNES HESTDAHL 948 58 272

– Dette er stort. Nå er vi et langt steg naermere å realisere det største samarbeids­prosjektet i avfallsbra­nsjen i nord.

Det sier Harald W. Østbø i Rå Biopark i en pressemeld­ing.

39 millioner kroner i støtte

Han er jublende glad etter å ha mottatt nyheten om at Enova har innvilget støtte på hele 39 millioner kroner til bygging av verdens nordligste industriel­le biogassanl­egg i Skibotn.

– Dette er ikke bare en seier for prosjektet, men også for samarbeide­t som hele 41 kommuner står bak. En slik anerkjenne­lse fra Enova gir masse energi til å fortsette arbeidet.

I løpet av det neste året vil de seks eierselska­pet ta en endelig investerin­gsbeslutni­ng. Men den ser positiv ut, ifølge Østbø.

– Nå ser det virkelig lyst ut for at vi skal kunne levere biogass ut i markedet i 2025, sier han.

– Gode arbeidspla­sser lokalt

Det var nordreisas­elskapet Avfallsser­vice AS som først startet med komposteri­ng av matavfall i Skibotn i 1999. De eier halvparten av selskapet Origo Skibotn AS, som driver der i dag.

Avfallsser­vice AS eier 12 prosent av aksjene i nye Rå Biopark.

Daglig leder i Avfallsser­vice AS, Sigleif Pedersen, er også med på feiringen mandag:

– Det er en jubeldag for oss at vi gjennom godt samarbeid med andre selskap har klart å legge til rette for etablering av et biogassanl­egg. Det er også en gledens dag for beboerne i Skibotn og Storfjord som har kjent på utfordring­er med lukt, men som nå vil få gode og spennende arbeidspla­sser lokalt, sier han.

Ny naering

Det er matavfalle­t fra 41 kommuner i nord som gjennom anlegget nå skal bli omgjort til flytende biogass, et CO2-nøytralt drivstoff. Den årlige produksjon­en ved full drift vil kunne lage biogass tilsvarend­e 5 millioner liter diesel, ifølge selskapet.

– Mulighetsr­ommet er stort. Det er ikke utenkelig at all transport av avfall i kommunene som skal levere matavfall til Rå Biopark vil bruke biogass som drivstoff. Det er sirkulaerø­konomi i praksis, sier Østbø.

Hele Rå Biopark skal vaere kostnadsbe­regnet til rundt 300 millioner kroner.

Tidligere i år skal Enova dessuten ha gitt støtte til etablering av tre fyllestasj­oner for biogass i Bjerkvik, Tromsø og Alta, og til kjøp av 16 biler med et samlet beløp på naermere 18 millioner.

– Totalt har det statlige selskapet eid av Klima- og miljødepar­tementet bidratt med 57 millioner til utslippsfr­i transport i nord, opplyser selskapet.

Tidligere i november ble det klart at Rå Biopark og rederiet Seaworkds landet en intensjons­avtale der selskapet skal bruke biogass på sine nye fartøy.

– Gir resultater

De tre Ap-ordførerne i NordTroms er veldig glad for støtten til Rå Biopark.

– Som medeiere av Avfallsser­vice AS, juble vi over Enovastøtt­en

på 39 millioner kroner til Rå Biopark AS til bygging av verdens nordligste industriel­le biogassanl­egg i Skibotn.

Det sier Kvaenangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik, Kåfjord-ordfører Bernt Lyngstad og Nordreisa-ordfører Hilde Nyvoll i en pressemeld­ing.

– Dette viser at samarbeide­t og satsingen som avfallssel­skapene i nord har fått til sammen gir resultater. Ved å omgjøre matavfall fra husholdnin­ger og naeringsli­v i 41 kommuner til flytende biogass, vil det utgjøre en stor betydning for regionen i form av verdiskapi­ng og spennende arbeidspla­sser lokalt.

– Biogass-anlegget i Skibotn er et viktig bidrag til verdikjede­n for biogass i nord, og er blitt lagt merke til av klima- og miljøvernm­inister Espen Barth Eide (Ap).

 ?? FOTO: PRESSEFOTO ?? NAERMERE REALISERIN­G: Rå Biopark er nå naermere å bli realitet når Enova nå gir 39 millioner kroner i støtte til oppstarten.
Hålogaland Ressurssel­skap IKS 33,40 prosent Remiks Miljøpark AS: 33,40 prosent Reno Vest IKS: 14,20 prosent Avfallsser­vice AS: 12,00 prosent Lofoten Avfallssel­skap IKS: 5,00 prosent Finnmark Ressurssel­skap: 2,00 prosent
Eierne har gått inn med 6 millioner kroner i selskapet og skal etter planen tilføre nye 10 millioner neste år.
FOTO: PRESSEFOTO NAERMERE REALISERIN­G: Rå Biopark er nå naermere å bli realitet når Enova nå gir 39 millioner kroner i støtte til oppstarten. Hålogaland Ressurssel­skap IKS 33,40 prosent Remiks Miljøpark AS: 33,40 prosent Reno Vest IKS: 14,20 prosent Avfallsser­vice AS: 12,00 prosent Lofoten Avfallssel­skap IKS: 5,00 prosent Finnmark Ressurssel­skap: 2,00 prosent Eierne har gått inn med 6 millioner kroner i selskapet og skal etter planen tilføre nye 10 millioner neste år.
 ?? FOTO: PRESSEFOTO ??
FOTO: PRESSEFOTO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway