Framtid i Nord

Sp-lederen gir seg ikke før han får gratis hurtigbåt i Kvaenangen.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no

Sp-politiker i Kvaenangen, Jan Helge Jensen, har tidligere reagert på at ordningen med gratis ferger til øysamfunn, ikke fanger opp de som er avhengige av hurtigbåt.

Dette gjelder blant annet innbyggere i Ytre Kvaenangen, som fremdeles må betale for å komme seg noe sted.

– Båt er båt, sa han til Framtid i Nord i oktober i fjor.

Da sendte han samtidig et brev til samferdsel­sminister Jon-Ivar Nygård (Ap), og han fikk svar en stund etterpå:

– Der sto det vel noe om at de kanskje ville prioritere dette på sikt, men ingenting som tydet på at der er noe vilje til å gjøre grep, sier han nå.

– Fylkeskomm­unen prioritere­r

I oktober i år sendte han en ny påminnelse om saken, og i svaret fra samferdsel­sdeparteme­ntet en liten måned senere, står det at det er fylkeskomm­unen som har ansvaret for den lokale kollektivt­ransporten og yter tilskudd til lokale ruter med buss og båt, også hurtigbåte­n på sambandet i Kvaenangen.

«Det bevilges midler over statsbudsj­ettet både til fylkesvei og til kollektivt­ransport. Midlene utbetales som en del av rammebevil­gningen til fylkeskomm­unene, og inngår i de såkalte frie midlene. Dette innebaerer at Troms og Finnmark fylkeskomm­une prioritere­r innenfor egen budsjettra­mme. Samferdsel­sdeparteme­ntet/staten har ikke an

ledning til å instruere fylkeskomm­unene i hvordan den skal prioritere», heter det i brevet.

Ønsker felles uttalelse

Jensen tolker det hele dithen at det hele derfor er opp til fylkeskomm­unen.

– Men det spørs vel om det er midler igjen i potten når de bruker opp alt på fergene, humrer han litt før han legger til:

– Jeg har ikke lagt denne saken død og kommer til å følge den opp. Dette er stor forskjells­behandling som må gjøres noe med, fordi det må vaere likestilt på de plassene som kun har den ene muligheten til å komme seg til og fra. Prisene er jo ekstremt høye.

Derfor håper han at han nå får kommunesty­ret med på en felles uttalelse, i neste møte i desember.

– Vi må legge press på denne saken, sier han.

 ?? FOTO: ISABELL HAUG/KJETIL M. SKOG ?? GRATIS: Fergetilbu­det til mindre øysamfunn og steder uten veiforbind­else er nå gratis. Men alle som reiser med hurtgbåt må betale, blant annet folk i ytre Kvaenangen.
FOTO: ISABELL HAUG/KJETIL M. SKOG GRATIS: Fergetilbu­det til mindre øysamfunn og steder uten veiforbind­else er nå gratis. Men alle som reiser med hurtgbåt må betale, blant annet folk i ytre Kvaenangen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway