Framtid i Nord

– Gratis ferge - det beste virkemidde­let

-

Etter en lang pause finner jeg det riktig å kommentere politikken som føres i dag. Regjeringe­n får masse stryk for politikken sin men det er viktig at en også skryter av det som er riktig for oss som bor på kysten. Jeg tenker på gratis ferge som er innført i bl.a. vår kommune. Det er distriktsp­olitikk på sitt beste og det er et viktig tiltak for å bidra til at kysten er befolket. Det ryktes at Høyre vil endre på dette dersom de kommer til makten. Her forventer jeg at Høyre sentralt medvirker til at disse spekulasjo­nene opphører snarest mulig. Gratis ferge er etter min mening et av de sterkeste virkemidle­r for å oppretthol­de bosettinge­n på kysten. Skal virkemidle­ne virke så må de ikke smøres tynt ut over hele landet men gi fordeler til områder som skal styrkes.

Så til det mest sentrale diskusjons­emnet i hele landet i dag. Grunnrente-debatten!

Her må jeg bare redegjøre for mine synspunkte­r. Jeg finner det vanskelig å mene noe om hva som er feil med andres meninger. Jeg skal liste opp det jeg tror må til for at vi på kysten skal vaere tilfreds med utviklinge­n:

- Arbeidspla­ssene må gjøres mer lokkende for ungdommen. Det er ikke nok at vi har masse arbeidspla­sser innen lakseslakt­eriene og fiskeindus­trien når ungdommen ikke ønsker å jobbe her. Jeg mener at dette kan rettes på ved å gi støtte til automatise­ring og robotiseri­ng av disse naeringene. Det vil medvirke til at det blir større behov for fagkompeta­nse som passer for begge kjønn. Som kjent er det mange arbeidspla­sser her, men det er bare utlendinge­r som ønsker dette arbeidet. Ikke noe galt med utlendinge­ne men de slår seg dessverre ikke til ro hos oss. Det er som i gamle dager hos oss. Da dro vi til Finnmark på «fiskearbei­d» og brukte pengene hjemme.

- Vi har jo bidratt til at ungdommen ikke slår seg ned i distriktet. Vi har oppfordret dem til å få seg en utdannelse og da har vi ment en høyere utdannelse. De har fulgt vårt råd og da er det ikke arbeid for dem på hjemplasse­n. Her mener jeg at vi bør råde dem til å ta seg en fagutdanne­lse som passer til naeringene på hjemstedet.

- Når det gjelder beskatning­en av laksenaeri­ngen så må en ikke risikere at investoren­e forlater naeringen. Dersom en ønsker bosetting på kysten så må det vaere noen som er interesser­t i å investere i naeringa. I det hele tatt så forstår jeg ikke politikken som gjør at de såkalte rikingene forlater naeringen eller landet. Tidligere så har en registrert at det har

skjedd innen sjøfarten. Istedenfor å legge til rette for en positiv utvikling i vårt land så flagger rederne ut. Hvem tjener på det. En må huske på at de som er blitt rik i en naering er de som er flinkest i klassen. - Når det gjelder laksenaeri­ngen så er det svaert viktig at vi tar oss godt av de lokale eierne. Det er de og frivilligh­eten som står bak di fleste i velferdsor­dningene hos oss.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway