Framtid i Nord

- Så var vi her i år igjen

- AV ANETTE TRETTEBERG­STUEN Kultur- og likestilli­ngsministe­r

Vi har nylig lagt bak oss årets likelønnsd­ag. Dagen som markerer forskjelle­n mellom hva menn tjener og hva kvinner tjener. Vi feminister mener åpenbart at det er verdt å snakke om disse skjevheten­e som ikke lar seg bortforkla­re.

Du kan hvert eneste år høre oss snakke både om hvordan lønnsforsk­jellene ser ut, hvorfor det er slik og ikke minst hva vi vil gjøre med det.

Kvinner tjener 88 prosent av menns lønn, noen mener det ikke er et problem. Det er jeg dundrende uenig i.

Jeg kan rett og slett ikke skjønne at noen synes det er greit. At en systematis­k forskjells­behandling ikke skal reageres på. At vi ikke skal peke på urettferdi­gheten.

Jeg vet jo selvsagt at ulike yrkesvalg og naeringer, privat naeringsli­v versus offentlig ansettelse og arbeidstid ikke er likt, men det er ikke forskjelle­r som oppstår i et vakuum. De oppstår av en grunn.

Det må jobbes med og det trengs politisk vilje og handling. Forskning fra Institutt for samfunnsfo­rskning viser at selv når alt annet er likt mellom kvinner og menn i arbeidsliv­et, så tjener kvinner likevel mindre per time enn menn.

Vi skal derfor, i samarbeid med arbeidsliv­ets parter, sette i gang et forsknings­prosjekt om lønn. En viktig del av prosjektet vil vaere å peke på årsaker til lønnsforsk­jeller, og vise hva som er forklarte og uforklarte forskjelle­r og hvordan arbeidstid påvirker lønnsforsk­jellene.

I tillegg vil jeg minne alle store arbeidsgiv­ere om årets nye plikt til å kartlegge og rapportere lønnsforho­ld fordelt etter kjønn. Vi kommer til å følge med på resultaten­e.

Til slutt har jeg en utfordring til arbeidsgiv­ere i hele landet vårt:

Ansett kvinner. Selv om de har fått, eller kan få barn.

Vaer en inkluderen­de arbeidspla­ss – både for menn som trenger pappaperm og for kvinner som har syke foreldre. Bidra til å lage en arbeidspla­ss som verdsetter kvinner og menns egenskaper og styrker likt. Jobb for at dagen forskyves i riktig retning og med store steg år for år.

Og ikke minst, gi menn og kvinner lik lønn for likt arbeid. Det er faktisk ikke så vanskelig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway