Framtid i Nord

Forsvaret må forsvare tilliten nå

-

Siden i vår har kritikken haglet mot Forsvaret. Flere medier avslørte at mange varsler, flere av alvorlig grad, hadde fått altfor få konsekvens­er. Også fra Indre Troms har det kommet fram tilfeller.

Forsvarsle­delsen gjorde en imponerend­e dårlig jobb med å svare ut kritikken. Forsvarssj­ef Eirik Kristoffer­sen nektet i sommer for at det var en ukultur i Forsvaret, og mente det var bare var snakk om uheldige enkeltepis­oder og ikke et gjentakend­e problem. Først etter at flere høytståend­e offiserer gikk ut offentlig med skyts mot egen toppledels­e, så det endelig ut til at ledelsen våknet.

Det ble bestilt en ekstern granskning­srapport fra konsulents­elskapet Price Waterhouse Coopers (PwC), og nylig kom den knusende dommen. Hovedkonkl­usjonen er at Forsvarets mantra om at varsler skulle skje på lavest mulig nivå, hadde ført til at håndtering­en var vilkårlig og tidvis hårreisend­e dårlig.

De som har gjort noe kritikkver­dig har sluppet altfor billig unna. Til tider har de også fått betalt. De samme som burde ha blitt sparket for å ha utnyttet stillingen­e sine, har i noen tilfeller i stedet fått sluttavtal­er med etterlønn og bonuser på opp mot én million kroner.

En av de tidligere varslene sier til Aftenposte­n at hun begynte å gråte da hun leste rapporten. Den systematis­ke gjennomgan­gen slo fast hva hun og andre varslere hadde prøvd å si ifra om gjentatte ganger. Flere av varslerne kom også med innspill til hva Forsvaret kunne gjøre bedre for å hindre nye episoder. At forsvarsle­delsen ikke har tatt til seg disse rådene tidligere, viser dessverre at det har vaert en vedvarende manglende forståelse for alvoret i situasjone­n.

PwC-rapporten kommer med en rekke fornuftige anbefaling­er. Det viktigste vil vaere å opprette en egen sentral varslingse­nhet med et høyt faglig nivå. Det må også sørges for at alle i Forsvaret kjenner prosedyren om de skulle oppleve noe som er ugreit.

Ifølge forsvarssj­efen er målet å ha nye rutiner etablert første halve år i 2023. Det må de klare, for forsvarsev­nen vår avhenger av det.

Med en skjerpet sikkerhets­situasjon i Europa, er det svaert viktig at våre verneplikt­ige opplever Forsvaret som en trygg, profesjone­ll og attraktiv arbeidspla­ss. Det er nå den tilliten må forsvares.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway