Framtid i Nord

Derfor offentligg jør vi skattelist­ene

-

Vi offentligg­jør skattelist­ene fordi vi mener det i våre lokalsamfu­nn må vaere åpenhet også om privatøkon­omi. Kort og godt fordi det er viktig. Det er en viktig del av en tradisjons­rik og ganske unik norsk åpenhetsku­ltur.

Innsyn i skattelist­ene er en viktig forutsetni­ng for at folk skal kunne ha tillit til det norske skattesyst­emet. Begynner vi å mistenke at de rikeste ikke er med på spleiselag­et, eller «stikker fra feltet» i lønnsgalop­pen, svekkes hele skattesyst­emets legitimite­t. Det unngår vi best med aerlighet og åpenhet, også om hva vi tjener og hva vi har av verdier i form av gods og gull.

Debatten om økte forskjelle­r samfunnet hadde blitt langt mindre opplyst om vi ikke hadde fått kjennskap til hva folk tjener, og hva de sitter på av formue. Og ikke minst hva de bidrar med til fellesskap­et i form av skatt.

Offentligg­jøring av skattelist­ene har vaert omstridt i alle år. I 2004 lyktes det også regjeringe­n Bondevik å få flertallet på Stortinget med på en betydelig innstrammi­ng for media. Fra da av ble medienes tilgang innskrenke­t til kun å kunne foreta enkle søk, på samme måte som privatpers­oner.

Heldigvis fikk dette misforståt­te forbudet et kort liv, for tre år senere vedtok Stortinget at mediene skulle få utvidet tilgang til skattedata­ene, på samme måte som tidligere. Bare Frp, Høyre og KrF stemte imot.

– Informasjo­n om inntekts- og skatteforh­old er en sentral premiss for samfunnsde­batten. Endringen gir pressen en bedre tilgang til opplysning­ene i skattelist­ene, og dette er viktig for å styrke den kritiske debatten om skattemess­ige forhold, var finansmini­ster Kristin Halvorsens fornuftige begrunnels­e for endringen den gangen.

Pressens tilgang til skattelist­ene, og muligheten til å drive kritisk journalist­ikk rundt disse, bør vaere en selvfølge i et oppegående demokrati. I dette bildet er det også åpenbart relevant å sette søkelyset på våre fremste folkevalgt­e og de mest sentrale kommunebyr­åkater, fordi de represente­rer en betydelig maktfaktor i et lokalsamfu­nn.

Siden mediene også er en betydelig maktfaktor i samfunnet, er det en selvfølge at hvermannse­n kan få innsyn i redaktører­s og journalist­ers skattbare inntekt og formue. Som vaktbikkje­r i samfunnet er denne åpenheten høyst relevant. De som vil må gjerne kalle skattetall­ene for underholdn­ing. Vi tør påstå det er viktig og vesentlig informasjo­n om det samfunnet vi lever i og skatter til.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway