Framtid i Nord

– Men det er fortsatt langt igjen til mål, sier prosjektle­deren.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no 48125398

Troms Holding AS har delt ut naermere 19,8 millioner til prosjekter som skal fremme stedsog identitets­utvikling i Troms. Det ble årets siste utbetaling fra fylkeskomm­unens holdingsse­lskap, som forvalter aksjeposte­n i Troms Kraft på 60 prosent.

Av totalt 22 søknader, var det 7 som fikk innvilget støtte:

Lyngenløft­et får altså utbetalt fem millioner kroner, øremerket havneprome­naden på Lyngseidet.

– Det er hyggelig at vi endelig får gjennomsla­g i søknadspro­sessen, sier prosjektle­der i Lyngenløft­et Erik Joachimsen.

Han kaller det et betydelig tilskudd, men at veien fram til en fullfinans­iert promenade fortsatt er lang. Den totale kostanden skal ifølge Joachimsen vaere på rundt 50 millio

ner kroner.

– Så lenge promenaden skal vaere 300 meter lang kan man heller ikke nedskalere så mye. Den må bygges i en viss kvalitet for å vare i «100» år, sier Joachimsen.

Både hele og halve prosjektet har vaert ute på offentlig anbud, men alle tilbudene ble vurdert for dyre. Det resulterte i at anbudet ble trukket i høst, sier prosjektle­deren.

– Det har skjedd en del endringer så nå må prosjektet godkjennes på nytt av kommunesty­ret før et nytt anbud eventuelt kan lyses ut. Da håper vi at pandemipri­sene på råvarer har stabiliser­t seg på et normalnivå, sier Joachimsen og legger til:

– Om havneprome­naden realiseres vil det vaere et betydelig løft for Lyngen, som vil bidra til bolyst for innbyggern­e og ekstra verdi for turister.

 ?? FOTO: MARIUS HOE ??
FOTO: MARIUS HOE
 ?? FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ ??
FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway