Framtid i Nord

Hva er rett og hva er galt? Nå har alle ansatte og folkevalgt­e i Lyngen kommune fått en ny etisk rettesnor.

-

Nemlig Sigmund «etikkplaka­t».

Stabssjefe­n har hatt ansvaret for å utarbeide nye etiske retningsli­njer i Lyngen kommune. Det ble gjort på bakgrunn av KomRev NORDs rapport om kommunens etiske regelverk og etterlevel­sen av denne, som kom tidligere i år.

En undersøkel­se fant blant annet at et klart flertall har opplevd at ansatte eller folkevalgt­e har «handlet uetisk i kraft av sine stillinger eller verv». Henholdsvi­s 18 og 22 prosent av de ansatte og folkevalgt­e mente også at risikoen for korrupsjon i Lyngen kommune er høy. Dette utgjør henholdsvi­s 21 ansatte og to av de folkevalgt­e som svarte på undersøkel­sen. 116 ansatte og ni folkevalgt­e ga sine svar på undersøkel­sen.

En etisk rettesnor

Forfangs

Kontrollut­valget i Lyngen kommune anså disse funnene som alvorlige, og ba administra­sjonen om å ta tak i problemati­kken.

– Spesielt svarene på spørreunde­rsøkelsen gjør meg som revisor og økonomians­varlig i kommunen veldig bekymret. Denne oppfatning­en må vi gjøre noe med, sa stabssjef Sigmund Forfang i kommunesty­remøte torsdag forrige uke.

Der ga han en grundig leksjon i moralfilos­ofi til de folkevalgt­e, og presentert­e en revidert utgave av kommunens etiske retningsli­njer fra 2013, som i tillegg til mangelfull informasjo­n og opplaering var gjenstand for kritikk i rapporten.

De nye retningsli­njene er også komprimert til en «etikkplaka­t» som skal henge synlig og lett tilgjengel­ig på alle arbeidspla­sser i alle etater. Også for de folkevalgt­e. Opplaering skal gis til alle nyansatte og samtlige arbeidspla­sser skal drøfte problemsti­llingene «jevnlig», i tillegg til en obligatori­sk årlig gjennomgan­g.

Det vil også bli aktuelt å tilpasse plakaten til hver enkelt sektor, siden arbeidsopp­gaver og ansvar varierer i stor grad mellom etatene.

– Hovedsakel­ig blir dette tydeligere og synligere enn tidligere, og det er et bedre dokument enn tidligere utgaver. Noe av det som har skapt usikkerhet kan vaere mangel på informasjo­n, sier Forfang til Framtid i Nord.

– Tryggere for ansatte, folkevalgt­e og innbyggere

Arbeidsreg­lementet er også revidert, det er gjennomfør­t møter med teknisk drift angående bruken av kommunalt utstyr, og oppfordrin­ger til de med lederverv om å rapportere andre biverv er gitt.

– Vi satser på at dette blir bra. Kanskje får vi KomRev NORD på banen om noen år som kan si noe om det er fungert eller ikke. Det ville vaert spennende, sier Forfang.

– Hva vil dette ha å si for ansatte i kommunen?

– Det dreier seg om å ha dette på dagsorden og som en del av den hverdagsli­ge refleksjon­en. «Gjorde jeg dette med respekt for innbyggere­n?» Det vil gjøre det tryggere å ta avgjørelse­r når vi er enige om hva som er greit og ikke greit. På den måten kan man unngå konflikt. I tillegg kan det ufarliggjø­re diskusjone­r om temaer som kan vaere sensitive. Det handler om likebehand­ling, tillit og trygghet. Også utad, sier Forfang.

På bedringens vei

Mikal Nerberg (Mdg) var en av de kritiske stemmene i kjølvannet av rapporten tidligere i år. Han kalte det svaert alvorlig at både ansatte og folkevalgt­e ikke har tillit til systemet de selv jobber i. Men nå er tonen en annen:

– Jeg synes rådmannen har gjort en god jobb med å lage et verktøy som er forståelig og anvendbart. Om de i tillegg følger opp med å løfte det fram i etatene og blant folkevalgt­e, tror jeg vi er inne på riktig vei. De har tatt dette på alvor, og det lover godt, sier Nerberg.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway