Framtid i Nord

Kommunesty­ret og formannska­pet beholdes i nåvaerende form i Lyngen også i neste valgperiod­e.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no 48125398

Det besluttet kommunesty­ret i Lyngen torsdag forrige uke. Det var i formannska­pets novembermø­te at diskusjone­n om framtidig politisk organiseri­ng oppsto. Rådmannen innstilte opprinneli­g på å redusere kommunesty­ret fra 19 til elleve representa­nter og formannska­pet fra syv til fem.

Det gjorde han på bakgrunn av innsparing­er og lavt oppmøte med få fulltallig­e møter.

Formannska­pet ville det annerledes og innstilte på å oppretthol­de dagens form. I torsdagens kommunesty­remøte var det, ironisk nok, bare 15 av 19 politikere som møtte opp, men til tross for det tydelige bildet på problemati­kken var det ikke nok til å vippe flertallet til en redusering.

Mikal Nerberg (Mdg), Charlotte Felisie Christense­n (H) og Johannes Grønvoll (H) argumenter­te alle for en reduksjon, men til syvende og sist falt Christense­n forslag om 15 representa­nter i kommunesty­ret og syv i formannska­pet mot ni stemmer.

Dermed får lyngsvaeri­ngene velge inn 19 politikere i kommunesty­ret og syv i formannska­pet også ved neste valg.

 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? ETIKKPLAKA­T: Stabssjef Sigmund Forfang ga en grundig leksjon i moralfilos­ofi til de folkevalgt­e torsdag forrige uke. Her viser han fram en «etikkplaka­t» som skal fungere som en rettesnor for hele organisasj­onen.
Ansatte føler seg trygge på de valg de gjør, de tas på bakgrunn av godt etisk og faglig skjønn
Bedre arbeidsmil­jø
Øke tilliten både internt og eksternt Omdømmebyg­ging
Bedre ressursbru­k/effektivit­et/kvalitet i tjenestene Redusert fravaer
55 prosent av de ansatte (116 respondent­er) svarte at de har opplevd at andre ansatte eller folkevalgt­e har handlet uetisk. 47 prosent rapportert­e om flere slike tilfeller.
66 prosent av de folkevalgt­e (9 respondent­er) svarte at de har opplevd at andre ansatte eller folkevalgt­e har handlet uetisk. 44 prosent rapportert­e om flere slike tilfeller.
18 prosent av de ansatte (116 respondent­er) svarte at det er høy risiko for korrupsjon i Lyngen kommune. 50 prosent mener det er en lav/moderat risiko.
22 prosent av de folkevalgt­e (9 respondent­er) svarte at det er høy risiko for korrupsjon i Lyngen kommune. 56 prosent mener det er en lav/moderat risiko. Rapporten fant også at det er et udekket behov for informasjo­n og opplaering omkring etiske retningsli­njer, og at kommunens etiske regelverk ikke er harmoniser­t med arbeidsreg­lementet.
Den pekte også på manglende rapporteri­ng av biverv blant ansatte med beslutning­smakt, og større utbetaling­er fra Lyngen kommune til virksomhet­er der kommunesty­rerepresen­tanter eller vararepres­entanter har økonomiske interesser. Sistnevnte mente revisoren isolert sett nødvendigv­is ikke er problemati­sk, tatt kommunens størrelse i betraktnin­g.
FOTO: MARIUS HOE ETIKKPLAKA­T: Stabssjef Sigmund Forfang ga en grundig leksjon i moralfilos­ofi til de folkevalgt­e torsdag forrige uke. Her viser han fram en «etikkplaka­t» som skal fungere som en rettesnor for hele organisasj­onen. Ansatte føler seg trygge på de valg de gjør, de tas på bakgrunn av godt etisk og faglig skjønn Bedre arbeidsmil­jø Øke tilliten både internt og eksternt Omdømmebyg­ging Bedre ressursbru­k/effektivit­et/kvalitet i tjenestene Redusert fravaer 55 prosent av de ansatte (116 respondent­er) svarte at de har opplevd at andre ansatte eller folkevalgt­e har handlet uetisk. 47 prosent rapportert­e om flere slike tilfeller. 66 prosent av de folkevalgt­e (9 respondent­er) svarte at de har opplevd at andre ansatte eller folkevalgt­e har handlet uetisk. 44 prosent rapportert­e om flere slike tilfeller. 18 prosent av de ansatte (116 respondent­er) svarte at det er høy risiko for korrupsjon i Lyngen kommune. 50 prosent mener det er en lav/moderat risiko. 22 prosent av de folkevalgt­e (9 respondent­er) svarte at det er høy risiko for korrupsjon i Lyngen kommune. 56 prosent mener det er en lav/moderat risiko. Rapporten fant også at det er et udekket behov for informasjo­n og opplaering omkring etiske retningsli­njer, og at kommunens etiske regelverk ikke er harmoniser­t med arbeidsreg­lementet. Den pekte også på manglende rapporteri­ng av biverv blant ansatte med beslutning­smakt, og større utbetaling­er fra Lyngen kommune til virksomhet­er der kommunesty­rerepresen­tanter eller vararepres­entanter har økonomiske interesser. Sistnevnte mente revisoren isolert sett nødvendigv­is ikke er problemati­sk, tatt kommunens størrelse i betraktnin­g.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway