Framtid i Nord

Kåfjordpol­itikerne vil ikke at Troms Kraft skal bli største eier i Ymber. De sa nei til emisjon.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Daglig leder i det lokale kraftselsk­apet Ymber AS, Erling Martinsen, sier at selskapet trenger å få tilført kapital for å sikre seg for den langsiktig­e gjelden.

Tidligere denne uken vedtok politikern­e i Kvaenangen å ikke gå for en emisjon. De naermest kopierte innstillin­gen som Kåfjord kommunedir­ektør hadde gitt til kommunesty­ret i sin kommune.

Når saken torsdag 8. desember var oppe i Kåfjord, sa økonomisje­f Bjørn Even Salamonsen til politikern­e at Kåfjord kommune ikke hadde penger på bok til å delta i denne emisjonen.

Nils O. Larsen (Ap) mente det er viktig at eierskapet av Ymber blir i Nord-Troms.

– Det er viktig at vi beholder vår rett til å styre selskapet. Ymber er en viktig samfunnsak­tør i Nord-Troms som vi ønsker å ha styring over. Hvis det skjer at Troms Kraft får en stor eierandel, blir vi sårbar og vår innflytels­e svekket, sier Nils O. Larsen.

– Vi må ikke komme dit at andre overtar styringen. Man må ha lokal styring, påpeker han.

Even Steinlien (Sp) bemerket seg til kommunesty­ret at det ikke var lenge siden eierskapet av Ymber sist gang var oppe som sak til politikern­e i regionen.

– Det føles ut som at Troms Kraft vil ta bakveien inn i Ymber, sa Steinlien.

Den første spikeren

Dette er ikke første gang endringer i eierskapet for Ymber har vaert oppe som sak.

Varerepres­entant Reidar Breivik (Ap) fortalte at han var til stede på møtet da Ymber forsøkte å selge seg ut av nordtromsk­ommunene.

– Direktøren for Ymber prøver seg igjen. For å si det rett ut: han er en farlig mann for oss, sa Breivik (Ap).

Han påpeker at Ymber er en av de største kapitalakk­umulatoren­e for kommunene i NordTroms i dag, og sier han er forundret over at de lokale bankene, som Sparebank1, ikke er på banen.

– At det ikke finnes kapital å få tak i, det kan ikke stemme. Om denne emisjonen hadde gått igjennom, det hadde vaert den første spikeren i kista og åpner opp ytterliger­e for større oppkjøp ved neste steg, sa Breivik.

I dag eier ingen mer enn 10 aksjer, en andel på 16,667 prosent. Kvaenangen og Loppa har 5 hver.

Hvis Troms Kraft kjøper alle de 14 nye aksjene ved en eventuell emisjon, vil de sitte med 32,43 prosent av aksjene, og de resterende eierne med 13,52 og 6,75 prosent.

Dette skal bestemmes på generalfor­samlingen til selskapet 20. desember.

– På vei til et enevelde

Da er også en av sakene oppe om «endring av vedtektene», hvor det er foreslått å legge inn et nytt paragraf 6, der aksjeeiere over 20 prosent skal ha rett til å foreslå et styremedle­m som velges av generalfor­samlingen.

Det reagerer Arbeiderpa­rtipolitik­eren på.

– Det høres ut som man da er på vei til et enevelde ved neste steg. Jeg er glad for at kommunesty­rene setter foten ned og at man finner fram andre muligheter. Kåfjord kommunesty­re vedtok kommunedir­ektørens innstillin­g enstemmig.

Framtid i Nord var torsdag i kontakt med administre­rende direktør for Ymber, Erling S. Martinsen, og framla uttalelsen­e fra Reidar Breivik for ham. Martinsen ønsket ikke å kommentere disse.

 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ??
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway