Framtid i Nord

Derfor er det viktig at turistene kommer seg hjem på en dag

Fordi ellers vil mange av de ikke dra hit med det første.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Det forteller reiselivss­jef K. Richard Paulsen. Han har i et leserinnle­gg igjen tatt opp ordet for å få en ettermidda­gsrute fra Sørkjosen lufthavn til Tromsø. Han har også sendt inn innspill til flyplassut­valget til vår region.

– Dette er jo ganske kritisk, sett opp mot utviklinge­n i regionen. Her har vi ikke blitt hørt. Nå begynner det å haste, sier Paulsen.

Årsaken er at fristen for å levere inn innspill for neste konsesjons­runde for lokalflyru­tene er allerede neste uke.

– Får vi ikke igjennom dette med et ettermidda­gsfly, er det det samme som å spenne bein på naeringsli­vet og vekst i ytterligge­re turisme.

Høy vekst blir dempet

Turistene som kommer til regionen er godt betalende turister. De ønsker ikke å bruke lang tid på å reise til og ifra regionen.

Å komme seg fra A til B på samme dag, har stor betydning for mange hvor de velger å dra. Som hjem fra Nord-Troms til Oslo og videre til Europa.

Reiselivet har hatt en vekst på 20 prosent sammenlign­et med fjoråret, og den er ventet å øke ytterliger­e.

Den totale veksten for reisende ved Sørkjosen lufthavn var også på 20 prosent. Innen utenlandsk­e reisende var den på 196 prosent.

Et annet market som blir negativt påvirket av flytidene er også møte- og konferanse­markedet.

– Det er saerdeles lavt. Tilreisend­e må legge inn et ekstra døgn i reise. Det er for dårlige flytider og bussforbin­delser fot at vi skal kunne vokse innen det, sier reiselivss­jefen.

Også for pendlerne i NordTroms gjør flytidene at de velger andre alternativ­er framfor fly til Sørkjosen.

Helårlig destinasjo­n

Reiselivss­jefen sier at selv om regionen har hatt en fantastisk vekst innen reiseliv, har flytidene vaert en demper for det.

Og kommer det ikke en ettermidda­gsrute ved neste konsesjons­runde, så skaper det utfordring­er for helårsturi­smen.

– Vi jobber for å bli en helårlig destinasjo­n, men da mp det også legges til rette og ikke spenne ben på naering og turisme.

– Men så langt er vi ikke hørt, påpeker han.

 ?? ?? ARKIVFOTO.
ARKIVFOTO.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway