Framtid i Nord

Vannlednin­g fra Kvalvik til Lyngseidet

- AV EIVIND BERGLUND Lyngseidet

Lyngen kommune planlegger å hente drikkevann fra Kvalvikelv­a til Lyngseidet vannverk. Om det er å gå over bekken etter vann kan kanskje diskuteres. I Gjerdelva som til nå har forsynt Lyngseidet med drikkevann skal det bygge kraftverk. Vannføring i Gjerdelva er liten og om vinteren kan den nesten bli borte. Når vi vet at det er om vinteren vi har behov for mer strøm blir dette vanskelig å forstå. Men hvis det er sånn at vannet i Gjerdelva av forskjelli­ge årsaker ikke kan brukes som drikkevann lengre, må det selvfølgel­ig gjøres noe med det.

Trase for ny vannlednin­g er planlagt på dyrket og over sårbare myrområder. Samtidig skal det bygges en pumpestasj­on mellom husene i Oksvik for å få vanntrykk nok til Lyngseidet vannverk. Bygdefolk er bekymret for at støy og pumpe dur skal ha negative konsekvens­er for område. Bygdefolke­t er også bekymret for hvilke konsekvens­er detter får for Kvalvik og Omegn Vannverk som er et privat vannverk. Vil kommunen bare overkjøre lokalbefol­kningen og ta seg til rette under Stelen. Hele prosessen med vannuttake­t fra Kvalvikelv­a har foregått unntatt offentligh­et (hemmelig). Lokalbefol­kningen er ikke tatt med på råd verken når det gjelder Kvalvikelv­a eller Gjerdelva. Lyngen kommune vil nå ha et folkemøte på Oksvik skole for å orientere om saken. Oksvik skole ble revet for noen år siden og i dag står Kavringen barnehage på samme tomta. Dette viser helt klart at prosjektet ikke er implemente­rt i lokalbefol­kningen.

Her i Lyngen har vi fått de naturgitte forholdene i hendene. Vi har høye fjell og dype daler med god rensing av overflatev­ann. Det er ikke mange plasser i verden det finnes maken. Jeg mener at å hente drikkevann fra Kvalvikelv­a til Lyngseidet er en god ide. Den har forsynt innerbygda med godt drikkevann i over 60 år. Nå er det på tide at vi andre også får ta del i godene. Jeg mener også at trase for vannlednin­gen må flyttes høyere opp i skogen ovenfor dyrka mark slik at traseen i fremtiden kan brukes som tursti/skogsvei mellom Kvalvik og Lyngseidet. Der gjør den minst skade på naturen og åpner opp et flott turområde for lokalbefol­kningen. Samtidig må vanninntak­et flyttes høyere opp slik at pumpestasj­on kan sløyfes. Godt drikkevann kan i fremtiden bli mangelvare. Vi bør derfor ta vare på den fine naturen vi har i Lyngen slik at vår barn og barnebarn også kan ha glede av den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway