Framtid i Nord

Mer ferie? Ja, takk!

-

Fylkesordf­ører Tarjei Jensen Bech (Ap) lanserte sist uke ett forslag for å bidra til økt folketall i tiltaksson­en. Ei ekstra ferieuke.

Ideen kom etter at analytiker­ne i selskapet Vista Analyse hadde saumfart tiltaksson­en og virkemidde­lordninga, og kommet til at den ikke hadde gitt saerlig blomstrend­e effekt.

Det er naturligvi­s vanskelig å argumenter­e mot excel-ark og tallanalys­er. To minus en er nå en, så tallenes tale er i så måte klare. Det bor ikke flere mennesker i Nord-Troms og Finnmark i dag enn det gjorde i 1990, da tiltaksson­en ble innført. Tvert om har det - i vår region - bare blitt stadig faerre innbyggere, fradragsor­dninger og tiltak til tross.

Det som likevel hadde vaert interessan­t å vite, var hva status hadde vaert om Nord-Troms og Finnmark IKKE hadde hatt fritak fra arbeidsgiv­eravgift, skattefrad­rag og nedbetalin­gsordning på studiegjel­d. Hvor mange hadde det bodd i Burfjord, Kåfjorddal­en og Vannvåg. Hvilken status ville traineeord­ninga for Nord-Troms hatt? Hvor mye verre ville det vaert å rekruttere leger, tannleger og ingeniører til små, lavt befolka kommuner.

Like mye blir det også spennende å se hva det får slags effekt at Nord-Troms og Finnmark skal få gratis barnehaget­ilbud, oppå de eksisteren­de tiltakene. Det er i alle fall lov å vaere optimist, om man ser mot Tromsø der boligprise­ne skyter i vaeret, bomstasjon­ene popper opp og der det altså koster flere tusen kroner mer å bo per måned enn over kommunegre­nsene til Lyngen og Karlsøy.

Vista Analyse har nok rett i sin konklusjon om at regionen har brukt tiltakene for lite i markedsfør­inga. De første årene da Tiltaksson­en var ny, var naeringsli­v og kommuner nøye med å presisere at man er en del av sonen. De senere årene har man kanskje tatt dette som en selvfølgel­ighet.

I så fall er det mulig at medisinen for økt befolkning­svekst er enkel - å pøse på med reklame. Sørge for at de som lar seg utdanne får vite at de dyre studielåne­ne kappes raskt og deilig, at man får mer i lønn og at du kan smile hele veien til barnehagen, når den tida kommer. Ei ekstra ferieuke vil nok helt sikkert også virke forlokkend­e, og nokså sikkert bidra til enda større bolyst.

•Hvor mange hadde det bodd i Burfjord og Kåfjorddal­en om ikke?

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway