Framtid i Nord

Kåfjord vil be NVE avklare hva som må gjøres for å sikre mot en ny flom, og hvem som skal ta kostnadene.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Kåfjord kommune har sendt et brev til Norges Energi- og vassdragsd­irektorat (NVE) hvor de ber deres tilsyn- og beredskaps­avdeling om å avklare hva som må gjøres etter ekstremflo­mmen sommeren 2022.

Både på kort og lang sikt. I tillegg har de bedt samme avdeling se på om regulanten for elva, altså Troms Kraft, har brutt reglene for hvordan de kan «drifte» elva.

– Det var meldt

Dette var egentlig en referatsak, men politiker Even Steinlien (Sp) ba og fikk vedtatt at saken ble løftet opp på politisk nivå.

– Årsaken til at vi har sendt dette til NVE er at vi ikke er enig i at flommen var vanskelig å forutse. Det var varmt, det var mye snø, og det var meldt, sa Karin Karlsen i kommunens administra­sjon klart og tydelig til kommunesty­ret.

Hun påpekte at de enda ikke har fått en god tilbakemel­ding på hva som er årsaken til flommen, verken fra NVE eller Troms Kraft.

Kåfjordelv­a skal, i følge NVE selv, ikke vaere i et flomutsatt område.

– Vi får store utgifter, og slik det ser ut nå kan det ikke vaere slik at bare Kåfjord komme skal baere disse utgiftene alene.

30- til 40 millioner

For å oppsummere kort så har flommen ødelagt en kunstgress­bane, kommunale broer og veier, gangbroer, private veier, over 100 år gamle kulturminn­er, private kjeller og mer.

Elva har også tatt nye løp flere steder.

– Vi ønsker nå at NVE går inn og gir tilbakemel­ding på hva som må gjøres slik at vi unngår disse problemene ved neste flom. Slik det ser ut nå, for flommen – den kommer, vil elva ta nye løp enn den har gjort, sa Karlsen.

Hun er glad for at kommunesty­ret løfter saken opp til politisk nivå.

Varaordfør­er Britt Pedersen (Ap) informerte at ordføreren har dialog med fylkesråds­leder Kristina Torbergsen (Ap) for å ha møte mellom Kåfjord, Troms og Finnmark fylkeskomm­une, Olje- og energidepa­rtementet og Klima- og miljødepar­tementet om flomsaken.

– Med stipulerte utgifter tror jeg at vi ligger på kanskje 30- og opp til 40 millioner kroner. Det er utgifter Kåfjord kommune ikke har mulighet til å baere alene, sa Karlsen.

Steinlien (Sp) var oppe på talerstole­n og påpekte at det haster å få flomsikret elva.

– Det må jo skje noe. Mens vi driver politikk, så går vinteren og våren kommer. Da kan dette jo vaere i gang igjen. I bør be ansvarlig departemen­t om en helhetlig vurdering. Vi må få trykk på dette. Det nytter ikke å diskutere hvis det ikke skjer noe. Det vi vet, er at det blir en ny sommer hvert år, poengterte senterpart­ipolitiker­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway