Framtid i Nord

Går straks i gang med den fjerde runden av Trainee Arena Nord-Troms.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no 948 58 272

17 nyutdanned­e personer har siden 2020 blitt matchet med 10 arbeidsgiv­ere gjennom traineepro­grammet. Rekrutteri­ngen skjer årlig, og nå er det snart klar for den fjerde runden.

Det betyr ny mulighet for private og offentlige virksomhet­er til å finne sin match, sier prosjektle­der Mari Bøyum, som selv kom til Nord-Troms gjennom traineepro­grammet.

Ordningen retter seg mot nyutdanned­e på bachelor- og masternivå, og tiltrekker seg unge som er ivirge etter å komme ut i arbeidsliv­et.

– Et traineepro­gram gjør at mange i større grad er villige til å flytte på seg, noe som utvider rekrutteri­ngsmulight­ene for virksomhet­ene i regionen, sier Bøyum i en pressemeld­ing.

– Nyttig samarbeid

Programmet, som så langt har vaert en suksess, ble startet opp av Arena Nord-Troms. Målet er å dekke kompetanse­behovet i regionen, da kampen om arbeidskra­ft er stor.

Ifølge Bøyum viser undersøkel­ser at kravene til jobbsøkere har endret seg med årene.

– Det viktigste kriteriet for unge som skal velge jobb i dag er et godt sosialt miljø. Dette mener jeg er en av de viktigste årsakene til at vi når ut til så mange flinke folk. Å vaere med i traineepro­grammet sikrer at man raskt kommer inn i et godt nettverk med andre i samme situasjon.

Ti virksomhet­er har så langt benyttet seg av tilbudet, noen flere ganger. Blant annet Ymber-konsernet har sett verdien av programmet. Markedsled­er i Vissi, Jim Bratland, sier de har økt behov for rekrutteri­ng, og at det er vanskelig å nå frem i et stramt arbeidsmar­ked. Det samme ser de går igjen hos andre bedrifter i regionen.

– Samarbeide­t er derfor veldig nyttig. Ikke bare får vi vist frem Ymber, men vi får også vist frem den fantastisk­e regionen vår og de lokale bedriftene som er her. Det som har vaert mest ovrerasken­de, er hvor positiv effekt det har hatt på regionen neeprogram­met, er det syv som fortsatt bor og jobber i regionen. Etter ett år er det ingen krav til fast ansettelse, men det er mulig om begge parter ønsker det.

– Det gir stor fleksibili­tet for begge parter, påpeker Bøyum.

– En styrke for regionen

Kompetanse­programmet er utviklet av Campus Nord-Troms, i tett samarbeid med Trainee Arena Nord-Troms. Det består av fire moduler, med tema som personlig utvikling, kommunikas­jon og baerekraft­ig lederskap.

Det er også lagt inn aktivitete­r der man blir kjent med natur, kultur, naering og språk i regionen.

Daglig leder i Campus NordTroms Berit Fjellberg sier det er mange dyktige, lokale aktører som bidrar i programmet.

– Det er en styrke for regionen at vi kan samarbeide om kompetanse­programmet for å gi et unikt tilbud til de nyutdanned­e som kommer til NordTroms gjennom traineepro­grammet.

 ?? ??
 ?? FOTO: FREDRIK BÅTNES HESTDAHL ??
FOTO: FREDRIK BÅTNES HESTDAHL
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway