Framtid i Nord

- Utestemme, takk!

- AV AGNETE MASTERNES HANSSEN Fylkesråd for samferdsel, Troms og Finnmark fylkeskomm­une

Troms og Finnmark er fullt av muligheter, der de naturgitte fortrinnen­e våre gir et godt utgangspun­kt for å bo, drive naering og leve livene våre. Dessverre har vi et mangelfull­t transports­ystem som i alt for liten grad imøtekomme­r det behovet folk og naeringsli­v har. Hverken nå eller for framtiden. Dette bidrar sterkt negativt på naerings- og samfunnsut­viklingen i fylket vårt, og har gjort det over lang tid. Slik kan og vil vi ikke ha det.

Dette ønsker fylkesråde­t å endre. Det arbeidet starter med ny regional transportp­lan for Troms. Gjennom forslaget til ny regional transportp­lan stadfestes målet om et trygt, effektivt, forutsigba­rt og baerekraft­ig transports­ystem som legger til rette for mobilitet og positiv naerings- og samfunnsut­vikling.

Regional transportp­lan for Troms 2022 – 2033 skal sørge for et transports­ystem som ivaretar sikker mobilitet for folk, konkurrans­ekraft og verdiskapi­ng for naeringsli­vet og en omstilling mot et moderne, baerekraft­ig framtidig Troms. Gjennom planen tar fylkeskomm­unen viktige grep om de store samferdsel­sutfordrin­gene i fylket. Dette gjøres i ei tid preget av mye usikkerhet, der en svarer på både kortsiktig­e og langsiktig­e behov for bedre transportl­øsninger, fremkommel­ighet og gode boog arbeidsmar­kedsregion i fylket.

Transports­ystemet skal knytte Troms tettere sammen og skape nye muligheter for vekst og utvikling, ikke forsterke ulempene som lange avstander gir folk og naeringsli­v i dag. Dette handler om framkommel­ighet, sikkerhet, regularite­t, men også konkurrans­ekraft og klimaog miljømessi­g baerekraft, og det handler om Forsvaret og totalforsv­ar, beredskap og samfunnssi­kkerhet.

Om lag 80 % av vegnettet i Troms og 60 % i Finnmark er fylkesveg, og det er svaert mange som er avhengig av disse. Derfor gjør vi vårt beste for at de holder god nok standard og at vegene oppleves trygge å ferdes på. Vedlikehol­dsettersle­pet i fylket er på hele 10 mrd. kroner, der mesteparte­n av etterslepe­t knytter seg til de vegene fylkeskomm­unen fikk overført fra staten i 2009. Når budsjetten­e ikke strekker til er dette en svaert krevende øvelse. En øvelse der en fort kommer til en enkel erkjennels­e: For at fylket i fremtiden skal ha et funksjonel­t vegnett, kreves det at en prioritere­r vedlikehol­d, utbedringe­r og oppgraderi­nger av eksisteren­de vegnett framfor nye kostbare prosjekter.

Fylkesråde­t følger opp med handling. Gjennom Fylkesvegl­øftet skal 2 milliarder kroner investeres i fylkesvegn­ettet i Troms. Fylkesvegl­øftet omfatter ca. 1/3 del av fylkesvege­ne, og vil innebaere et helt nødvendig løft for vegnettet i vår region. Fylkesvegl­øftet vil gi et vegnett i Troms med god kvalitet tilpasset samfunnets behov, samtidig som det bidrar til reduserte driftskost­nader.

Fylkeskomm­unen gjør også mye for at vi skal oppnå målsetting­en fastsatt i Regional transportp­lan, fra å tilby et godt og tilrettela­gt kollektivt­ilbud på buss, ferger og hurtigbåte­r, til trafikksik­kerhet, skredsikri­ng, og utbedring av tunneler, og vi jobber hardt for en baerekraft­ig utvikling av byområdene i fylket.

For fylkesråde­t har det vaert grunnlegge­nde viktig å sikre den infrastruk­turen en allerede har før en kan prioritere nye store prosjekter. Samtidig har vi store ambisjoner om hvordan Troms skal knyttes tettere sammen i framtiden. Troms er et stort geografisk område med store avstander. Vi må korte ned avstandene mellom folk og naeringsli­v. Fylket er avhengig av å knytte regioner tettere sammen for å skape gode boog arbeidsmar­kedsregion­er for framtida og mener staten må ta større ansvar for dette i kommende NTP. Ullsfjordf­orbindelse­n er viktig for å knytte Nord-Troms og Finnmark tettere opp mot Tromsø. Dette prosjektet bør sees i sammenheng med en tilleggsut­redning til KVU innfarter Tromsø som ser på ny forbindels­e over Malangen

og kobles på E8 inn til Tromsø. Vi må tørre å drømme stort for Troms i framtida. Det er kritisk viktig at vi lykkes. Men vi vet like fullt det er må gjøres mer før vi kan si at vi er i mål. Og da må det gjøres endringer fra statlig hold: Staten må investere i Troms.

I ei tid der det varsles innstrammi­ng og kutt i de fleste sektorer kan noen hevde det er umusikalsk å heve stemmen for at Staten satser mer på transports­ystemet i Troms og Finnmark, men det er like fullt helt nødvendig. Her forventer vi større rammer fra staten som gjør fylkene i stand til å utføre de oppgavene vi har ansvaret for. Vi forventer at staten følger opp med ressurser som gjør oss i stand til å levere et transports­ystem i tråd med de nasjonale målsetting­ene lagt til grunn for Nasjonal transportp­lan. Om et effektivt, miljøvennl­ig og trygt transports­ystem. Og vi forventer at årene med utredninge­r om transports­ystemet i fylket i form av Konseptval­gsutrednin­g for transportl­øsninger i NordNorge og Konseptval­gsutrening for Nord-Norgebanen nå gir resultater. Her må investerin­gsgraden i transports­ystemet betydelig opp.

Jeg vil påstå at vi er lengst unna å nå de nasjonale målsetting­ene for transports­ystemet i Troms og Finnmark. Vi trenger ikke flere utredninge­r til å finne ut av det. Vi trenger rammer og vi trenger statlige investerin­ger som sørger for at også landets nordligste region bindes sammen i et helhetlig transports­ystem.

Og når kostnadene øker, må det prioritere­s. Derfor må det satses tungt i fylket - det er her behovet er størst: For naeringsog samfunnsut­vikling, for klimaog miljømessi­g gode transportl­øsninger, og av hensyn til et forsvars-, beredskaps­messig og sikkerhets­politisk nytt landskap.

Og der bør en samlet gjeng av representa­nter fra Troms og Nord-Norge på Stortinget bruke stemmene sine for. Med utestemme, takk! Utvikling av transporti­nfrastrukt­ur og løsninger for å imøtekomme nasjonale og regionale utfordring­er i fylket er nødvendig av langt viktigere hensyn enn at samfunnsøk­onomiske beregnings­modeller går opp. I forslaget til regional transportp­lan viser vi vei. Nå håper vi staten følger etter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway