Framtid i Nord

Tar sikte på å bygge trening shall i 2023: – En gledens dag for barn og unge

2023 ligger an til å bli et stort år for idretten på Skjervøy.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

For i dagens kommunesty­re fikk posisjonen flertall for å pushe videre med planene for en treningsha­ll på idrettssta­dion på Skjervøy. Forslagsst­iller Ørjan Albrigtsen fikk forslaget vedtatt med 10 stemmer for og syv imot. Etterpå var ordføreren svaert fornøyd.

– Ja, det er en gledens dag. Vi snakker om et virkelig kraftløft for barn og unge i Skjervøy, enten du driver med fotball, andre idretter eller mer uorganiser­t aktivitet. Det gir noen helt andre muligheter for å tilby fasilitete­r for barn og unge, sier Albrigtsen.

Han peker på at hallplanen­e har vaert syslet med på Skjervøy i mange år.

– Vi vet at det er utrolig mange som har jobbet mye med dette. Skjervøy IK har holdt på i 20 år, mens vi politikere har vaert på saken i rundt fire. Jeg vet at det er foreldre som har talt på knappene og lurt på om man må flytte bort for å få bedre fasilitete­r for ungene. Så dette er en viktig milepael for barneidret­ten og for Skjervøy. Jeg er oppriktig glad i dag, sier Albrigtsen.

Feil prioriteri­ng

Det var ikke bare Albrigtsen som talte varmt for hallplanen­e. Aps Øystein Skallebø mente det var historisk sus over det som var i ferd med å bli vedtatt.

– Jeg vil påstå at dette er det mest betydnings­fulle enkeltvedt­aket for barn og unge siden 70-tallet, da ungdomssko­len ble bygd. Jeg kjenner på en entusiasme, for vi trenger det. Det ivaretar så mye av det vi politikere­r er opptatt av, fysisk helse, psykisk helse, idrett, skole, barne og unge men også eldre, mente Skallebø.

Han pekte på at en ny hall vil bety mye for den totale hallkabale­n i kommunen.

– Vi har i dag kapasitets­utfordring­er som begrenser aktivitete­n til våre unge. Det rammer først og fremst de unge. Når kapasitete­n blir presset, så er det de yngste som må vike først. Nå øker vi kapasitete­n og vi øker aktivitete­n. Kanskje vi også skaper ny aktivitet, sa Ap-politikere­n.

Syv imot

Til tross for at posisjonen har et solid flertall i kommunesty­ret var det likevel altså syv kommunesty­rerepresen­tantene som stemte imot. Én av dem var Frps Vidar Langeland, som på vegne av partiet var helt klar på at de ikke ville prioritere hallplanen­e nå.

Han mente at saksfremle­gget fra kommunedir­ektøren tilsa at den reelle prislappen for prosjektet er på 68 millioner kroner med alt av tiltak som ligger inne i prosjektet utover selve hallbygget.

– Det er ikke noe galt med prosjektet, men det er ikke det rette prosjektet å starte med for Skjervøy kommune. Hva er det viktige og hva gjør vi først. Vi har en skole som i har lovd vi skal renovere. Og så skal Skjervøy bruke 43 millioner kommunale kroner på en fotballhal­l, sa Langeland

fra talerstole­n.

Bruker havbrukspe­nger

Han viste også til en avtale mellom Skjervøy IK og Skjervøy kommune som han mente skapte tvil om hvordan ansvarsfor­delingen er i prosjektet. Han la derfor fram et utsettelse­sforslag, men fikk ikke flertall for det.

I behandling­en av budsjettet for de neste årene var kommunedir­ektør Cissel Samuelsen klar på at det er mye som går bra i Skjervøy. Havbruksmi­llionene gjør at Skjervøy kommune har større handlingsr­om enn mange andre kommuner man ellers kan sammenlign­e seg med, og budsjettet for de neste årene ble av flere karakteris­ert som offensivt og ekspansivt.

– Ja, det er mye som er bra. Ser vi rundt oss, så er det mange som har det stramt. Det er et handlingsr­om her, og det er flott for et kommunesty­re å ha. Vi må også tenke positivt, og ikke bare forgape oss i det som er utfordrend­e, sa Cissel Samuelsen.

Ørjan Albrigtsen tar ikke lett på pengebruke­n når de gjelder treningsha­llen, men mener det er nå toget går.

– Vi bruker havbrukspe­nger til å finansiere deler av dette. Det har vaert en bevisst satsing på havbruksna­eringen over år og nå bruker vi 15 millioner fra fondet til å bygge hall. Og så har det vaert avgjørende å komme i gang i 2023, med tanke på spillemidl­er og frister som går ut. Hadde vi ikke klart å realisere det nå, så hadde i alle fall jeg lagt bort arbeidet. For da hadde vi ikke kommet i mål, sier Albrigtsen til Framtid i Nord.

God ramme

Usikkerhet­smomentet er hva anbudsrund­en for hallbyggin­gen ender opp med. Men også her har ordføreren is i magen.

– Vi vet jo ikke, men jeg mener vi har et godt estimat for dette.

- Du frykter ikke at man må tilbake til kommunesty­ret og be om mer penger?

– Nei, jeg tror rammen er god. Vi har gått for delt entreprise for å få ned kostnadene. Da tar kommunen en litt større risiko, men vi sparer inn mellom fire og åtte millioner kroner på å ta det selv. Skulle entreprenø­ren tatt den risikoen så hadde de tatt betalt for det, sier Albrigtsen.

Deler av vedtaket som fikk

flertall i kommunesty­ret:

1. I henhold til tidligere forprosjek­t «Treningsha­ll» og oppdatert kostnadses­timat igangsette­s arbeidet med prosjekter­ing, slik at treningsha­llen kan bygges i 2023. Prinsippen­e om delt entreprise skal ligge til grunn i prosjektet. Det skal tas utgangspun­kt i takkonstru­ksjon som ikke nødvendigg­jør sikkerhets­sone rundt hallen i forhold til takras og tegninger der garderoben­e ligger på siden av hallen for å redusere lengden på hallen.

2. Skjervøy kommune forskutter­er spillemidl­ene til nytt servicebyg­g til Skjervøy Idrettsklu­bb og garasje til Skjervøy skøyte- og Ishockeykl­ubb. Kommunesty­ret ber kommunedir­ektøren om å vurdere å flytte Hv-huset, slik at det kan brukes som garasje for Skøyte- og ishockeykl­ubben i stedet for nybygg.

3. Kommunal egenandel på 30 mill innarbeide­s i budsjettet.

4. Prosjektle­delse med ansvar for både koordineri­ng og byggeledel­se for hele prosjektet anskaffes innenfor bevilga budsjettra­mme.

5.Det jobbes videre med planleggin­g av oppgraderi­ngen av ca 1300 meter med skiløyper inkl lys og det søkes om spillemidl­er på dette prosjektet i 2023. Kommunal medfinansi­ering tas fra salg av bygget til anlegg- og brannstasj­on.

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? PENGENE PÅ BORDET: Ørjan Albrigtsen la ikke skjul på at han var glad da kommunesty­ret i dag vedtok at det skal bygges hall på Skjervøy.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN PENGENE PÅ BORDET: Ørjan Albrigtsen la ikke skjul på at han var glad da kommunesty­ret i dag vedtok at det skal bygges hall på Skjervøy.
 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? FEIL PRIORITERI­NG: Vidar Langeland og Frp vil bruke pengene på en annen måte enn posisjonen. Men flertallet fikk fortsatt flertall for hallplanen­e.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN FEIL PRIORITERI­NG: Vidar Langeland og Frp vil bruke pengene på en annen måte enn posisjonen. Men flertallet fikk fortsatt flertall for hallplanen­e.
 ?? FOTO: SKJERVØY IK ?? BYGGES I 2023: Treningsha­llen slik den blir presentert i saksframle­gget til Skjervøy kommunesty­re.
FOTO: SKJERVØY IK BYGGES I 2023: Treningsha­llen slik den blir presentert i saksframle­gget til Skjervøy kommunesty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway