Framtid i Nord

Gir ikke opp kampen om å beholde ungdomssko­len i bygda

FAU ved Skibotn skole kjemper en kamp for å unngå at elevene ved skolen skal måtte pendle gjennom rasfarlig område for å gå på ungdomssko­le på Hatteng.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Kristoffer Bruvold og Jeanette Johansen fra Skibotn mener politikern­e i Storfjord må snu når det gjelder planene for skolestruk­turen i kommunen. De mener vedtaket om å flytte ungdomstri­nnet til Skibotn fra og med høsten 2023 må endres.

– Vi mener at det ikke har vaert en bred nok høring om dette i hele bygda. Dette rammer hele Skibotn og vi har derfor innkalt til folkemøte i januar. Det er veldig mange foreldre som lurer på hva som skjer og om skolen på Hatteng er dimensjone­rt til å ta imot elevene fra Skibotn. Det er mange signaler på at den ikke er det, sier Bruvold.

Sparer lite?

Vedtaket om å kutte ungdomstri­nnet på Skibotn ble gjort allerede i sommer og ble begrunnet med en anstrengt kommuneøko­nomi. Men FAUmedlemm­ene har dårlig tro på at det er noe å spare på å flytte ungdomstri­nnet fra Skibotn til Hatteng.

– Hvis det er sånn at man må sette i gang en stor oppussing ved skolen for å få inn elevene fra Skibotn, så vil jo det koste. Og hvis man da bruker like mye penger på det som man legger opp til å spare på å legge ned her i Skibotn, så er det jo liten vits, sier Jeanette Johansen, som er FAU-leder ved Skibotnsko­len.

Rasfare

Foreldrene peker på at en flytting vil innebaere at elevene må bruke flere timer i buss hver dag og i tillegg pendle forbi det rasfarlige området på E6 ved Falsnes.

– Man må tenke på barnas beste og det er ikke å sitte på buss flere timer i uka. Og hva skjer den dagen en skolebuss med 20 ungdomssko­leelever blir tatt i ras? Det har vaert naere på at biler har blitt tatt tidligere i år. Og ungene har ikke noe valg. De blir tvunget av politikern­e, sier Kenneth Bruvold.

Bygda rammes

I tillegg til konsekvens­ene for elevene peker Johansen og Bruvold på at bygda Skibotn rammes hardt av at skolen bygges ned.

– Naeringsli­vet må ha rekrutteri­ng og vi frykter at muligheten­e for dette blir redusert betydelig dersom et fullstendi­g grunnskole­tilbud ikke er på plass. Det er enkelte ting som må vaere på plass for at ei bygd i utkanten skal vaere levedyktig. Skolen er hjertet i bygda og skal vi vaere attraktiv for barnefamil­ier, så må man ha en skole. Uten den står vi ovenfor en enorm «eldreboom» her, sier Bruvold, og fortsetter:

– Skibotn er det største tettstedet i kommunen, og er sånn sett naturlig å se til for noen som vurderer å flytte til Storfjord. Men når det ikke er fullverdig skole her, så vil kanskje den familien velge Hatteng i stedet.

Til Skibotn isteden

– Men om det er sånn at elevtallen­e går ned. Er det ikke da en naturlig utvikling å samle elevene på én skole?

– Jo, kanskje det. Men da burde det kanskje vaert motsatt - at Skibotn, som er det største tettstedet, burde fått skolen bygd opp og ikke ned. Da kunne etter min mening elevene pendlet hit i stedet, sier Bruvold.

Ordfører Geir Varvik påpeker at vedtaket om å flytte ungdomstri­nnet ble gjort i sommer, og at han ikke kjenner til momenter i saken som skulle tilsi at det blir aktuelt å gå tilbake på vedtaket.

– Sånn sett er foreldrene litt seint ute nå. Jeg har heller ikke fått noen tilbakemel­dinger på at det er nødvendig med store ombygginge­r på skolen på Hatteng for å få plass til Skibotnele­vene. Jeg hører at FAU på Skibotn sier det, men jeg forholder meg til det vedtaket som er gjort og at elevene begynner på Hatteng skole i august 2023, sier Varvik.

Tungt vedtak

Skibotnvae­ringen innrømmer dog at det satt langt inne for ham å vedta en nedleggels­e av ungdomstri­nnet ved bygdas skole.

– Det var ikke noe saerlig, nei. Jeg stemte imot, men var på det tapende laget i det kommunesty­remøtet. Så demokratie­t har sagt hvordan det skal vaere og det forholder jeg meg til, sier Varvik.

ker, men er et kvalitetss­tempel som forteller at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig innenfor sine tilgjengel­ige rammer, sier Melhus.

Gjennom nåløyet

Trygg Trafikk har i samarbeid med fylkeskomm­unene utviklet godkjennin­gsordninge­n som drøyt 150 kommuner på landsbasis har klart. Skjervøy er den niende kommunen i Troms og Finnmark, og den andre i NordTroms, etter Storfjord, som passerer nåløyet.

Og for å markere hvor inngripend­e og helomspenn­ende trafikksik­kerhetstan­kegangen er, så hadde en rekke sektorlede­re og andre kommunale ledere møtt opp på i kommunesty­resalen på Rådhuset tirsdag - anført av kommunedir­ektør Cissel Samuelsen og med Ørjan Albrigtsen som fornøyd ordfører.

Bevisstgjø­ring

Kommunedir­ektør Samuelsen sier at det ligger en betydelig jobb bak.

– Vi har hatt en kommunepla­nlegger, Marie Hatteberg Leivestad, som har holdt tråden i dette og som har jobbet opp mot blant annet skoler, barnehager og helsestasj­onen. Det er jo sånn at mye av disse tingene gjøres i mange kommuner uansett, trafikksik­ker kommune eller ikke. Men dette handler om å bevisstgjø­re og systematis­ere det, slik at alle i organisasj­onen går i samme retning og har trafikksik­kerhet på agendaen, sier Samuelsen.

Fortsetter jobben

Melhus sier at Skjervøy har all grunn til å vaere fornøyd med ståa per nå, med den jobben som er gjort med dokumentas­jon og tiltak i kommunen. Men både Melhus og Samuelsen påpeker at det også på mange måter er nå jobben begynner. Kommunen er ikke i mål selv om godkjennin­gen er på plass.

– Nei, vi er ikke i mål. Det er fortsatt ting å jobbe med. Så har vi fått 75.000 kroner til diverse mindre tiltak som for eksempel kan vaere fotgjenger­overganger, lyssensore­r og lignende. Samtidig gir denne godkjennin­gen oss muligheten til å søke på ekstra midler til flere tiltak. Det er positivt, sier Cissel Samuelsen.

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? KJEMPER FOR SKOLEN: Kenneth Bruvold og Jeanette Johansen står i spissen for foreldregr­uppa ved Skibotn skole som kjemper mot nedleggels­e av ungdomstri­nnet.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN KJEMPER FOR SKOLEN: Kenneth Bruvold og Jeanette Johansen står i spissen for foreldregr­uppa ved Skibotn skole som kjemper mot nedleggels­e av ungdomstri­nnet.
 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? STEMTE IMOT, MEN...: Geir Varvik (H), ordfører i Storfjord.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN STEMTE IMOT, MEN...: Geir Varvik (H), ordfører i Storfjord.
 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ??
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN
 ?? FOTO: HELGA ANETTE MELHUS/TRYGG TRAFIKK ?? ALLE SKAL MED: Hvis en kommune skal kunne anse seg som trafikksik­ker, så må ledelsen vaere med. Her ser vi ordfører Ørjan Albrigtsen (nummer to fra venstre foran) og kommunedir­ektør Cissel Samuelsen (nummer to fra høyre foran) sammen med ledere og ansatte i Skjervøy kommune.
FOTO: HELGA ANETTE MELHUS/TRYGG TRAFIKK ALLE SKAL MED: Hvis en kommune skal kunne anse seg som trafikksik­ker, så må ledelsen vaere med. Her ser vi ordfører Ørjan Albrigtsen (nummer to fra venstre foran) og kommunedir­ektør Cissel Samuelsen (nummer to fra høyre foran) sammen med ledere og ansatte i Skjervøy kommune.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway