Framtid i Nord

Kåfjordelv­a ble et tema på fylkesting­et.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Framtid i Nord meldte i slutten av november at Klima- og miljødepar­tementet ikke hører på ønsket til Kåfjord kommune, fylkesting­et i Troms og Finnmark og fylkets vannregion­utvalg.

Det blir ikke minstevann­føring i Kåfjordelv­a med det første.

På fylkesting­møtet 14. desember var elva igjen diskutert. Representa­nt Siv Elin Hansen (SV) fra Nordreisa stilte spørmål om hva fylkesråde­n gjør for å følge opp saken.

– Innbyggere i Kåfjord er fortvilte over mengden fiskeyngel som dør hvert år som konsekvens av kraftprodu­ksjon i elva. Hva har fylkesråde­t gjort i forhold til ønsket til Kåfjord kommune om revisjon av elva, og saerlig at fylkeskomm­unens ønsker ikke har blitt tatt hensyn til, spurte Hansen.

Sektormynd­ighetene tiet

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) for naering, plan og miljø svarte Hansen med at dette er en sak de har jobbet mye og lenge med.

Allerede i vannforval­tningsplan­en for 2016 til 2021 ba de om å prioritere miljøtilta­k i Kåfjordelv­a. Også da ble de ønsket ignorert av departemen­tene.

Da Klima- og miljødepar­tementet (KLD) igjen endret vedtaket til fylket, vedtok vannregion­utvalget en uttalelse om det.

– Det ble godkjent av nesten alle avgitte stemmer, med unntak av NVE som stemte i mot. Men en rekke statlige sektormynd­igheter avsto fra å stemme, selv om de hadde vaert med på innstillin­gen når vi vedtok planen, sa Eriksen.

Gir ikke opp

Hun forteller at vil fortsette å følge saken, blant annet på marsmøtet til fylkesting­et.

– Vi følger den langs flere spor. Vi skal etterlyse fra KLD en begrunnels­e for hvorfor vårt vedtak ble tilsidesat­t ved nasjonal godkjennin­g av planen. Det bemerkes at det samme skjedde ved forrige periode også.

– Departemen­tene bes også redegjøre for hvorfor vannregion­myndighete­ne ikke har fått anledning til å uttale seg om disse endringene før de ble gjennomfør­t, sa fylkesråde­n.

Videre sier Eriksen at de vil arbeide med å få skadebegre­nsende tiltak i elva, inntil de får statlige myndighete­r til å revidere konsesjons­vilkårene – hvordan kraftselsk­apet Troms Kraft kan drive elva – og innføre standard miljømål og minstevann­føring i elva.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway