Framtid i Nord

Kurt Michalsen (Sp) fikk med seg et enstemmig fylkesting på at Sørkjosen lufthavn må få en ekstra daglig ruteavgang.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Årets siste fylkesting for Troms og Finnmark går av stabelen i Tromsø denne uken. Og på slutten av tirsdagens økt var temaet en høring i forbindels­e med transportf­aglig utredning av FOT-rutene.

I debatten benyttet Sps Kurt Michalsen fra Skjervøy anledninge­n til å fremme et forslag om Sørkjosen lufthavn.

Ikke mulighet i dag

Forslaget, som var et posisjonsf­orslag fremmet sammen med Aps Mari Siljebråte­n og SVs Katrine Boel Gregussen, tok utgangspun­kt i det de tre fylkespoli­tikerne karakteris­erer som et knagert flytilbud i regionen.

«Fylkesting­et mener at Nord-Troms i utgangspun­ktet har et dårlig rutetilbud. Derfor

mener fylkesting­et at Sørkjosen trenger en ruteavgang daglig som sørger for naeringsli­vets behov for å kunne reise til Oslo på ettermidda­gen».

– Naeringsdr­ivende og andre reisende har i dag ikke muligheten til å komme seg helt fram til Oslo på samme dag, hvis de må reise på ettermidda­gen. Derfor er det behov for en ekstra avgang på ettermidda­gen, for nå fly som går videre sørover, sa Kurt Michalsen fra talerstole­n.

Enstemmig

Det fikk Michalsen bra gehør for, ettersom samtlige 56 representa­nter i salen stemte for forslaget.

– Det tilbudet som er nå er for dårlig. Å få en ekstra avgang er noe spesielt naeringsli­vet har etterlyst, og da må vi bare presse på for å få det til, sier Kurt Michalsen til Framtid i Nord.

Fra Alta og Kirkenes også

De tre posisjonsp­olitikerne Siljebråte­n, Gregussen og Michalsen hadde også med følgende to punkt om flytrafikk­en i Finnmark i det som skulle bli et enstemmig vedtatt forslag:

Fylkesting­et vil også peke på utfordring­ene ved Lakselv og Hammerfest lufthavn med hensyn til kapasitet Fylkesting­et er ekstra opptatt av helgeavgan­ger fra Alta og Kirkenes av hensyn til luftambula­nsetjenste­n.

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? BEDRE RUTETILBUD?: Kurt Michalsen vil ha flere flyavgange­r fra Sørkjosen lufthavn.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN BEDRE RUTETILBUD?: Kurt Michalsen vil ha flere flyavgange­r fra Sørkjosen lufthavn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway