Framtid i Nord

– Denne gangen vet jeg hva jeg sier ja til

Karl-Gunnar Skjønsfjel­l er Høyres ordførerka­ndidat i Nordreisa.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no

Forrige uke vedtok Nordreisa Høyre sin liste for neste års kommuneval­g. Øverst på lista troner Karl-Gunnar Skjønsfjel­l, som har vaert varaordfør­er i kommunen denne perioden.

– Jeg vet at Karl-Gunnar står på for Nordreisa hver eneste dag. Han brenner for bygda og for at Nordreisa skal utvikles og vokse i en tid er demografie­n jobber imot oss, sier lokallagsl­eder Kyrre Løvoll.

Se hele lista nederst i saken. Skjønsfjel­l selv sier til Framtid i Nord at det er en tillitserk­laering å få førsteplas­sen på lista.

– Så er det jo positivt når man selv synes dette er interessan­t å drive med, sier han om toppplasse­ringa, sier han.

Bratt laeringsku­rve

Skjønsfjel­l var ordførerka­ndidat også ved forrige kommuneval­g, og legger ikke skjul på at han den gang ikke hadde anelse om hva han sa ja til.

– Hovedgrunn­en til at jeg sa ja denne gangen, er at jeg vet hva det går ut på, og føler meg mer komfortabe­l til å eventuelt få et sånt verv.

Hvilke ambisjoner han har om å ta over ordførerve­rvet vil han ikke si så veldig mye om.

– Jeg har sagt ja fordi jeg har lyst, og hvis folk mener jeg er den beste løsninga, er jeg klar til å bli ordfører i Nordreisa. Men det får vaere opp til folk å bestemme, sier han.

Det har vaert en bratt laeringsku­rve, sier Skjønsfjel­l, som denne perioden for første gang har hatt fast plass i kommunesty­ret.

– Nå har jeg mer oversikt over hva det egentlig dreier seg om, og ikke minst hva som er utfordring­ene og muligheten­e i kommunen.

– Kjempeutfo­rdring

Selv har Høyre-politikere­n klare formeninge­r om hva Nordreisa må gjøre for å lykkes, men han vil ikke utdype før partiet har vedtatt et program.

Han er imidlertid klar på at det er to ting som er kommunens største utfordring­er: Økonomi og kompetanse.

– Kommuneøko­nomien er kritisk, og det handler ikke om hvilket parti som styrer. Inntektsgr­unnalget er for lavt, og vi har ikke nok til å drive ordentlig utviklings­arbeid, eller til å gi innbyggern­e de tjenestene de både trenger, forlanger og forventer på en ordentlig måte.

– Det er en kjempeutfo­rdring å få dette til, men på et eller annet vis må vi klare å få større inntekter til kommunen.

Han nevner både industri og endret inntektssy­stem i staten som mulige løsninger, men påpeker at det er tunge prosesser, som krever en stor jobb.

– Skal vi få til noe, må vi ha mer penger, sier han, og lister opp både Sonjatun, svømmehall og brannstasj­on som eksempler på ting som må gjøres noe med.

– Dette er invesering­er som egentlig er tvingende nødvendig, men sluttsumme­n vil vaere på godt over en milliard. Man kan både ønske, håpe og tro, men uten kroner kommer man ingen vei. Det er der man må våge å gjøre grep.

– Alt henger ihop

Den andre store utfordring­a – kompetanse – er også viktig i det store bildet, sier Skjønsfjel­l.

– Ikke bare i det offentlige, men også i privat naeringsli­v. Vi må ha nok kompetanse­arbeidspla­sser, og vi må klare å fylle dem.

Han legger til at det gjøres veldig mye bra, og at Campus NordTroms, som bidrar til at folk kan ta utdanning hjemme, er en viktig faktor i det hele.

Også tilbudet i den videregåen­de skolen i Nordreisa må man beholde – og jobbe videre med.

– Alt henger ihop. Er man god nok på kompetanse og økonomi, blir også tjenesteti­lbudet godt nok. Da er folk blid og fornøyd og ønsker å bo her, bli her, og utvikle noe i kommunen.

– Selv har jeg laert masse de siste årene, og klarer nå å se det store bildet på en annen måte enn før. Ikke minst Nordreisa sin posisjon både i regionen, landsdelen og landet.

Fornøyd med lista

Toppkandid­aten er for øvrig godt fornøyd med lista Nordreisa Høyre stiller med til neste års valg.

– Ja, jeg er faktisk veldig fornøyd. Det er alltid en utfordring å få folk å engasjere seg i politikk, siden man tross alt driver med dette på dugnad. Det er ikke bare-bare å få folk til å velge å bruke så mye tid på noe, sier han.

– Men nominasjon­skomiteen har gjort en god jobb, og jeg mener vi har vedtatt en god liste. Vi skulle gjerne hatt litt flere damer, men her er mange som er engasjerte, og som er veldig flinke.

Skjønsfjel­l vil foreløpig ikke si noe om hvilke forventnin­ger partiet har til kommuneval­get.

– Ser man på meningsmål­inger nasjonalt går det jo til himmels, men man skal vaere forsiktig med å spå. Kommuneval­g er ikke det samme som skjer nasjonalt. Men vi står for det vi mener, og vi mener vi har gode saker for Nordreisa. Så for folk stemme på det de ønsker.

Han legger også til at de gjerne tar imot innspill fra befolkning­en.

– Folk må gjerne komme med ønsker eller forslag. Vi klarer neppe å tenke alle tankene, og det kan vaere mange som sitter på gode løsninger, så vi er veldig åpen for innspill.

 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ?? BLIR PÅ TOPP: Karl-Gunnar Skjønsfjel­l er Nordreisa Høyres ordførerka­ndidat til neste års kommuneval­g.
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL BLIR PÅ TOPP: Karl-Gunnar Skjønsfjel­l er Nordreisa Høyres ordførerka­ndidat til neste års kommuneval­g.
 ?? ?? Karl-Gunnar Skjønsfjel­l Herborg Alise Ringstad Tore Yttregaard Hermann Olaussen Hermansen
Anne Merete Siri Fyhn Christian Halvorsen
Julie Viken
Magnus Mathiassen
Karl Martin Pedersen
Liv Anita Østgård
Terje Olsen
Kyrre Løvoll
Halvar Wahlgren
Kjetil Reiersen
Marius Johansen
Elin Kaasen
Jan Kjetil Karlsen Karoline Olaussen Bjarne Henry Josefsen Hege Bergfald Jakobsen Ørjan Pedersen
Margit Hansen Krone
Karl-Gunnar Skjønsfjel­l Herborg Alise Ringstad Tore Yttregaard Hermann Olaussen Hermansen Anne Merete Siri Fyhn Christian Halvorsen Julie Viken Magnus Mathiassen Karl Martin Pedersen Liv Anita Østgård Terje Olsen Kyrre Løvoll Halvar Wahlgren Kjetil Reiersen Marius Johansen Elin Kaasen Jan Kjetil Karlsen Karoline Olaussen Bjarne Henry Josefsen Hege Bergfald Jakobsen Ørjan Pedersen Margit Hansen Krone

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway