Framtid i Nord

Drivstoffa­vgiften fjernes fra nyttår

En drivstoffa­vgift fjernes fra nyttår, noe som ifølge regjeringe­n vil gi billigere pumpepris.

- @Ntb

Totalt reduseres drivstoffa­vgiftene i veitrafikk­en for folk flest med 600 millioner kroner. Når også avgiftslet­telsen på mineralolj­e er regnet inn, er den totale redusering­en på cirka 2,2 milliarder kroner etter at økningen av CO2avgifte­ne er medregnet.

– Drivstoffp­risene har økt kraftig gjennom 2022. Mange husholdnin­ger og bedrifter opplever høye drivstoffp­riser som en stor utfordring. Reduserte drivstoffa­vgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdnin­ger og naeringsli­v, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbra­nsjen, sier finansmini­ster Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Stortinget har vedtatt regjeringe­ns forslag om å fjerne grunnavgif­ten på mineralolj­e fra 1. januar. Det vil saerlig komme bygg- og anleggsbra­nsjen til gode.

Norges Automobil-Forbund (Naf) sier det ikke er snakk om store kuttet.

– Dette er et minikutt som ikke vil utgjøre en stor forskjell for den vanlige bilisten, sier pressesjef i Naf Ingunn Handagard til VG.

Nettoreduk­sjon på 600 millioner

Veibruksav­giften på drivstoff reduseres med samlet 1,88 milliarder kroner, mens høyere CO2-avgift i veitrafikk­en øker statens inntekter med 1,26 milliarder kroner. Nettoreduk­sjonen på drivstoff i veitrafikk­en blir dermed i overkant av 600 millioner kroner, opplyser regjeringe­n.

Fjerning av grunnavgif­ten på mineralolj­e innebaerer en lettelse på 1,95 milliarder kroner. Høyere CO2-avgift for ikke-veigående maskiner øker statens inntekter med 390 millioner kroner, inkludert den nye satsen for kvoteplikt­ige. Nettoreduk­sjonen i avgifter på drivstoff til ikke-veigående maskiner – jordbruks- og anleggsmas­kiner og industri – blir dermed om lag 1,56 milliarder kroner.

Økt bio-krav

– Regjeringe­n varslet i Hurdalspla­ttformen at vi vil «redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffa­vgifter». Reduksjone­n i drivstoffa­vgifter i 2023-budsjettet er en direkte oppfølging av regjeringe­ns avgiftspol­itikk, sier Vedum.

Regjeringe­n øker omsetnings­kravet for biodrivsto­ff i veitrafikk­en fra 15,5 til 17 prosent. I tillegg innføres et nytt omsetnings­krav for biodrivsto­ff til ikke-veigående maskiner, som settes til 10 prosent. Økt omsetning av biodrivsto­ff, til erstatning for fossile drivstoff, vil gi redusert utslipp av klimagasse­r og anslås mer enn å veie opp for effekten av avgiftsred­uksjonene, opplyser regjeringe­n.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway