Framtid i Nord

- Ressursene må bli i nord

- TOMMY BERG Fylkesting­srepresent­ant, Troms og Finnmark SV

På fylkesting­et i Troms og Finnmark denne uken, fikk vi en svaert interessan­t orienterin­g fra Brigade Nord ved brigader Pål Eirik Berglund. Orienterin­gen gav et nyttig bakteppe som vi trenger når vi nå må gjennomgå det viktige internasjo­nale arbeidet fylkeskomm­unen gjør, og er en viktig pådriver for. Mye endret seg da Russland startet sin folkeretts­tridige krig mot Ukraina. Det tar vi innover oss.

Det eneste vi vet når det gjelder dagens internasjo­nale situasjon er at det meste er usikkert. Det faller dermed på oss å vaere tydeligere på hva som er viktig, hva som er våre behov, og hvordan vi best mulig kan utnytte og bidra til samarbeide­t i nord.

Slik som situasjone­n er i dag er det selvsagt utelukket med noe mer enn det absolutt nødvendigs­te samarbeid med Putins Russland. Det betyr også at en del svaert viktige programmer tidligere myntet på Russlandss­amarbeidet ikke blir noe av eller må avvikles. Dette er programmer som inneholder ikkeubetyd­elige finansiell­e ressurser. Hva skal skje med disse midlene?

La meg vaere klar: De må bli i nord. Det er enormt viktig, ikke bare for oss som lever her, men for hele nasjonen.

En verden i endring, en verden som brått er blitt farligere for oss, er ikke en verden der man skal dra inn ressurser til internasjo­nalt samarbeid. Tvert imot. Det må styrkes. At Putin har satt Russland på sidelinjen og gjort dem uspiselige igjennom sin folkeretts­stridige krig i Ukraina er et argument for å styrke samarbeide­t med andre partnere. For eksempel Sverige og Finland blir snart medlemmer i Nato og dermed ikke bare svaert gode naboer, men reelle allierte. Dette vil endre svaert mye i nordområde­politikken og bidra til enda naerere relasjoner og styrket sikkerhet. Da må fylkeskomm­unen vaere med å utforme dette samarbeide­t.

Frem til i dag har vi hatt samarbeids­programmer som har bidratt til et svaert viktig internasjo­nalt arbeid over grensen mot Russland. Selv om Putin i løpet av noen timer i februar i år har umuliggjor­t dets fortsettel­se, er det ingen tvil om at samarbeide­t i nord har vaert svaert viktig i grenseområ­dene.

Selv om vi har vaert klar over at russisk utenrikspo­litikk utformes i Kreml og ikke i Murmansk har samarbeide­t over grensen bidratt i betydelig grad til fredelige relasjoner i grenseområ­dene. Ja, viktighete­n av dette kan neppe overdrives, likegyldig av hva Putin har foretatt seg.

Hva så med fortsettel­sen? Hva nå? Det er ekstremt viktig at det internasjo­nale samarbeide­t i nord ikke legges bort og fratas finansieri­ngen. I Fylkeskomm­unen har vi bygget opp kompetanse på internasjo­nale relasjoner som nå er viktigere enn noen gang. Relasjonen­e med andre naboer enn Russland må prioritere­s og det er der vi nå setter inn støtet. Fylkeskomm­unen må og skal vaere sentral i dette arbeidet.

I forslaget til statsbudsj­ett foreslås det å trekke tilbake midler som tidligere var myntet til samarbeid med Russland. Det vil jeg advare sterkt imot. Vi må fortsette og vi må bruke det apparatet vi over lang tid har bygget opp, med en rekke dedikerte fagfolk som kan bidra sterkt til gode relasjoner og dermed også til vår suverenite­t og sikkerhet i nord.

Suverenite­t utøves som kjent

best med folk i husan, i levende lokalsamfu­nn, med utdannings­tilbud, offentlig tilstedeva­erelse og et rikt naeringsli­v som tar i bruk området de bor i.

Og det er nå engang slik at selv om militaere styrker er svaert viktige, så håper vi alle at de aldri skal måtte bli brukt til det de øver på. Derfor er tiden inne for satsing og ikke nedbygging i nord.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway