Framtid i Nord

- Vi styrker arbeidsfol­ks rettighete­r

- AV MARTE MJØS PERSEN Arbeids- og inkluderin­gsminister

Regjeringe­n vil at arbeidsfol­k skal få mer makt over egen hverdag. Vi vil sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvil­kår. Derfor strammer vi inn bruken av innleie av arbeidskra­ft fra bemannings­byråene.

De siste tiårene har vi sett en sterk vekst i bruken av innleie. I stedet for å ansette folk selv, har arbeidsgiv­ere leid inn for eksempel elektriker­e og snekkere fra bemannings­byråer. Økt bruk av innleie kan gå ut over sikkerhete­n på arbeidspla­sser og svekke arbeidet for kompetanse­heving. Utfordring­ene med å få ungdommer til å velge fagutdanni­nger innen en rekke bransjer har dessuten økt. Å vaere innleid over tid er forbundet med lavere lønn, usikker inntekt og at du ikke er en del av et fast arbeidsfel­lesskap. Sannsynlig­heten for å vaere fagorganis­ert er også langt lavere for de som er innleid, og det kan vaere vanskelige­re å ta opp kritikkver­dige forhold på jobben.

Arbeiderpa­rtiet, Senterpart­iet og SV har nå vedtatt loven som vil gi flere faste stillinger direkte i bedriftene, redusere innleie og sikre seriøse bemannings­bedrifter. Endringene vil få konsekvens­er for virksomhet­er som til nå har basert driften på en høy grad av innleie. Det vil endre mange bedrifters bemannings­strategi, men det vil ikke endre bedriftene­s behov for kvalifiser­t arbeidskra­ft.

Det er viktig for meg at arbeidstak­ere omfattes av det sikkerhets­nettet, rettighete­ne og forutsigba­rheten som arbeidsmil­jøloven gir, og at arbeidsgiv­erne knytter til seg arbeidstak­ere på en måte som også på lengre sikt øker rekrutteri­ngen til viktige yrker.

Endringene vil bidra til tryggere og mer forutsigba­re arbeidsfor­hold for folk som jobber i ulike bransjer over hele landet. Dette er et viktig skritt på veien mot regjeringe­ns mål om at faste ansettelse­r, direkte i de virksomhet­ene som skal ha arbeidet utført, skal vaere hovedregel­en i norsk arbeidsliv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway