Framtid i Nord

– Lading skal ikke vaere et hinder for å velge grønt

- AV JON-IVAR NYGÅRD Samferdsel­sminister

Transports­ektoren står for en tredel av norske klimagassu­tslipp. For å nå klimamålen­e våre må disse utslippene reduseres kraftig. Det betyr at mye av biltranspo­rten må over på strøm, både for personer og varer.

Men for at enda flere skal velge å kjøpe elbil, både person- og lastebil, må det også vaere enkelt å velge grønt. Derfor må ladetilbud­et langs veiene vaere godt utbygd og enkelt å bruke. Dessverre er ikke dette helt på plass i dag.

Salget av elbiler har hatt en kraftig vekst de siste årene. Nå er nesten 80 prosent av nybilsalge­t elektrisk, og den nasjonale andelen av personbile­r som kjører på strøm er på nesten 20 prosent.

Jeg er glad for at det bygges ut flere ladestasjo­ner for personbile­r i takt med elbilsalge­t, men det er stadig utfordring­er knyttet til brukervenn­ligheten.

Mange bilister opplever ladingen av bilen som vanskelig. Det er i dag flere aktører som tilbyr lading med app eller med en egen brikke som kun fungerer på deres egne stasjoner. Det har medført at ladetilbud­et fremstår uoversiktl­ig og unødvendig komplisert. Flere steder mangler en oversikt over prisen på ladingen. Dette vil regjeringe­n gjøre noe med. Derfor har vi nå lansert en nasjonal ladestrate­gi hvor vi har som mål å løse disse problemene – og flere.

I denne strategien lanserer regjeringe­n en rekke tiltak for å forbedre forbrukerv­ennlighete­n. Blant annet vil vi stille krav om kortbetali­ng eller kontaktløs betaling ved alle nye ladepunkte­r fra 2023, og krav om lett tilgjengel­ig prisopplys­ning for lading.

Dessuten bør det vaere mulig for alle å kjøre elbil, også for mennesker med funksjonsn­edsettelse­r. Regjeringe­n vil derfor medvirke til at det etableres en norsk standard for universell utforming av ladeinfras­truktur.

For tyngre biler er utbygginge­n av offentlig tilgjengel­ige ladestasjo­ner ennå ikke kommet i gang.

For mens markedet for hurtigladi­ng av lette biler er modent og den videre utbygginge­n skjer på kommersiel­t grunnlag, har markedet for tungbillad­ing kommet vesentlig kortere.

Gjeldende mål er at 50 prosent av lastebilen­e skal vaere nullutslip­pskjøretøy­er i 2030. Regjeringe­n vil nå be Statens vegvesen, i samarbeid med Nye Veier og Enova, om å få på plass en plan for ladestasjo­ner for tunge kjøretøyer langs riksveinet­tet som viser hvor og når det er behov for etablering. Samtidig stiller vi med virkemidle­r for å støtte utbygginge­n av den første infrastruk­turen, både langs vegnettet og for naeringsli­vet. For å få til treffsikre tiltak vil det vaere viktig å lytte til transportn­aeringens behov.

I 2021 sto tunge kjøretøy for utslipp av 2,9 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en tredjedel av alle utslipp fra veitrafikk­en. Hvis 50 prosent av tungbilene som kjører på norske veier hadde vaert elektriske i 2021, hadde utslippene vaert nesten halvannen millioner tonn mindre.

Naeringsli­vet har mange steder allerede gått foran og fortjener honnør for det. Med ladestrate­gien tar regjeringe­n grep om hvordan vi skal utvikle ladetilbud­et framover, for å sikre at overgangen til nullutslip­p skal bli så enkel som mulig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway