Framtid i Nord

Endring i strømforho­ld og økt erosjon etter vårflommen i 2021 var viktige årsaker til at brua i Badderen var naer ved å knekke, skriver Statens vegvesen.

- CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN christer.henriksen@framtidino­rd.no

I en pressemeld­ing skriver Statens vegvesen at det er flere grunner til at brua i Baddern kollapset 31. mai i år.

Den foreløpige årsaksanal­ysen var klar i begynnelse­n av juli, og konkludert­e med at endring i strømforho­ldene og økt erosjon etter vårflommen i 2021 var viktige årsaker til at brua var naer ved å knekke.

Derfor styrker Statens vegvesen nå rutinene for å overvåke bruer som har fundamente­r i vann, og vil vaere mer oppmerksom på erosjon, dette er to av konklusjon­ene etter granskning­en av hvorfor Badderen bru på E6 kollapset.

– Når en bru på E6 kan kollapse slik det skjedde i Badderen, er det åpenbart at Statens vegvesen ikke har hatt gode nok rutiner. Derfor er vi allerede i gang med tiltak som kan redusere risikoen for lignende hendelser i framtida, sier divisjonsd­irektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

I gang med tiltak

Utfordring­ene med erosjon skal få større oppmerksom­het, både når nye bruer bygges og i oppfølging­en av dagens bruer. I tillegg vil Statens vegvesen lage bedre systemer for å observere endringer i vassdrag naer bruer og ved flomsituas­joner.

Badderen bru var fundamente­rt med såle direkte på løsmasser. Dette er i seg selv ikke et problem, men tilgjengel­ige data fra byggingen av Badderen bru tyder på at påvirkning­en fra flom ble undervurde­rt, og dermed også behovet for å sikre pilarer og brukar mot erosjon.

– Vi har en aldrende brumasse og mange bruer som ikke er konstruert på en optimal måte. Det betyr at vi har behov for flere tilpassede inspeksjon­er, kontroller og vedlikehol­dstiltak. Erfaringen­e fra Badderen viser at vi ikke har vaert tilstrekke­lig bevisste på

dette, sier Bjørn Laksforsmo.

Ny Badderen bru

Da Badderen bru kollapset 31. mai i år ble E6 stengt, og eneste vegforbind­else mellom Finnmark og resten av landet var en opptil 690 kilometer lang omkjøring via Finland.

Etter en uke var midlertidi­g bru montert, og den vil vaere i drift fram til ny, permanent bru er på plass.

Arbeidet med detaljregu­lering og prosjekter­ing av ny bru over Badderen er i gang. Etter planen starter byggingen i 2024, og brua forventes ferdig i 2025. Den skadde brua skal rives.

Sammensatt­e årsaker

Statens vegvesens årsaksanal­yse om Badderen bru peker på flere grunner til brua brøt sammen. Brua har vaert utsatt for påkjenning­er i lengre tid, og det er gjort flere tiltak på grunn av erosjon, blant annet i 2009.

Siden brua ble bygd i 1986, har elvebunnen sunket med to meter, hvorav mer enn halvparten har skjedd i løpet av de siste par årene.

Den gamle brua fra 1947 ble tatt av vårflommen i 2021. Det var også fare for at flommen skulle ta brua fra 1986, og det ble satt i gang hastetilta­k som hindret at vannmassen­e tok med seg brua. Flomskader og fjerninga av den gamle brua ser ut til å ha endret strømnings­forholdene i elva, og belastning­en på pilaren økte.

I oktober 2021 starter arbeidet med å rive restene av den gamle brua og plastre elvebredde­n, men av forskjelli­ge årsaker ble ikke arbeidet fullført. Planen var å fullføre dette høsten 2022.

 ?? FOTO: FRODE LYNG HANSEN, STATENS VEGVESEN ??
FOTO: FRODE LYNG HANSEN, STATENS VEGVESEN
 ?? FOTO: STATENS VEGVESEN ??
FOTO: STATENS VEGVESEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway