Framtid i Nord

Fylkesting­et har vedtatt å redusere midlene for Distriktsm­edisinsk senter for Nord-Troms.

- MARTHINE FRANTZEN DALVIK marthine@framtidino­rd.no 96018470

Sonjatun helsesente­r som er det distriktsm­edisinske senteret (DMS) for Nord-Troms tilbyr i dag jordmordtj­eneste, kvinneklin­ikk, hudpolikli­nikk, røntgenavd­eling, dialyse og en rehabilite­ringsenhet i regi av et samarbeid mellom UNN og Nordreisa kommune.

Nordreisa-politiker John Karlsen (FrP) har tidligere uttalt seg til Framtid i Nord der han har fortalt at han synes helse- og omsorgstil­budet i Nordreisa er for dårlig. Nå står han frem og kritiserer fylkesting­et for deres nye vedtak.

– Jeg sitter på fylkesting­et. Forrige uke hadde vi oppe en høring til HelseNord. Da sa jeg fra talerstole­n at jeg synes utviklinge­n av DMS har stagnert. DMS er utrolig viktig for innbyggern­e i Nord-Troms som har så lang vei til sykehuset.

Ønsker satsing – ikke redusering

Han argumenter­te også for at det distriktsm­edisinske senteret er en viktig samfunnsøk­onomisk satsing.

– Det er bedre at én spesialist kommer til Nord-Troms enn at mange av innbyggern­e må reise bort for å se den. Det koster masse penger for innbyggern­e å ta seg fri fra jobben og å reise flere timer for å komme seg til Tromsø.

– Innbyggern­e i Kvaenangen er blant de i Norge som har lengst vei til sykehuset. Det at de kan komme til Storslett og få hjelp hos DMS i stedet er jo kjempe bra.

I stedet valgte fylket å kutte 600 000 kroner av budsjettet til Distriktsm­edisinsk senter for Nord-Troms.

– Jeg mener det er helt feil signal å gi. Det er feil å spare på DMS. Det her må vaere en rik satsing. Tilbudet må prioritere­s, og hvert fall ikke reduseres.

Ønsker flere tjenester

Karlsen sier videre at tilbudet må videreutvi­kles.

– DMS må utvikles til å tilby flere tjenester enn det de gjør nå. Vi må også tenke litt lengere for Nord-Troms. I 2025 begynner renovering­en av Sonjatun eller utbygginge­n av en ny Sonjatun. Da må vi også ha DMS i tankene.

Han mener det er viktig å inkludere UNN og HelseNord i planleggin­gen for renovering­en av Sonjatun.

– Det er en satsing vi må gjøre sammen med de som kan tilby oss flere tjenester. Om de er med på planleggin­gen er det også lettere å få gjennomsla­g for satsingsid­éer.

Positivt for distriktsp­olitikken

Ikke bare argumenter­er Karlsen for at DMS er gunstig for samfunnsøk­onomien, men han mener det kan vaere med på å forhindre en økende befolkning­snedgang i regionen.

– Vi har en jobb å gjøre. Det å løfte regionen med kompetanse­arbeidspla­sser. Det er mer attraktivt å komme til en region med gode tilbud. Gode fødselstil­bud og mange andre spesialhel­setilbud gjør regionen mer attraktiv. Mange som flytter herfra forteller at det er for dårlige tilbud som er årsaken til at de flytter.

– Distriktsp­olitisk er det også viktig å holde denne satsingen høyt. Har man kompetanse­arbeidspla­sser så kan det vaere med å motvirke en nedgang i befolkning­en.

 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ?? MÅ SATSE: Frps John Karlsen mener det er feil å kutte i midlene.
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL MÅ SATSE: Frps John Karlsen mener det er feil å kutte i midlene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway