Framtid i Nord

Deler ut ekstra millioner til dagsenter og utstyr i helsesekto­re

Seks millioner fra disposisjo­nsfondet skal dekke en rekke tiltak i 2023.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no

Budsjett- og økonomipla­n for de neste fire årene var tema da kommunesty­ret i Nordreisa møttes mandag denne uka.

En stram økonomi, og stadig økende utgifter, spesielt innenfor helse og omsorg, var bakteppet under en lang budsjettde­batt.

Et enstemmig kommunesty­re har valgt å bruke seks millioner fra disposisjo­nsfondet i 2023 til utvalgte tiltak, fremmet av Karl-Gunnar Skjønsfjel­l (H), på vegne av posisjonen.

Seks millioner

Lista med 15 punkter inneholder blant annet én million til dagaktivit­etssentere­t, som kommunen skal drive i egen regi fra og med 1. mai.

Millionen kommer i tillegg til de 300.000 kronene som allerede var satt av til formålet, og skal ifølge forslagsst­iller Skjønsfjel­l bidra til å oppretthol­de et godt tilbud for mennesker med fysiske og psykiske funksjonsh­emminger.

– Pårørende må involveres tidlig i prosessen, og vi må lage et tilbud som er vel så bra som det man har i dag, sa han fra talerstole­n.

Også helsesekto­ren får en ekstra million til oppgraderi­ng av utstyr.

Totalt bevilges det seks millioner fra disposisjo­nsfondet i 2023 til tiltakene (se hele lista over).

– Ikke slik vi kan jobbe

Til tross for at det var et samlet kommunesty­re som til slutt stilte seg bak alle punktene, var ikke opposisjon­en spesielt fornøyd med måten det ble gjort på.

Siv Elin Hansen (SV), John Karlsen (Frp) og Olaug Bergset (Sp) kom alle med kritikk fra talerstole­n.

– Jeg synes det er ganske spesielt med benkeforsl­ag fra posisjonen, sa Bergset.

Karlsen var klar i sin tale da han spurte ordføreren om hun var enig i at denne måten å fremme forslag på gjorde det vanskelig for kommunesty­ret.

– Vi kommer sannsynlig­vis til å stemme for alle, men det er ikke slik vi kan jobbe.

Hansen påpekte at hun ikke er uenig i tiltakene som får penger, men at det er vanskelig å ta stilling til forslagene, som hun mener burde vaert behandlet og diskutert i utvalgene først.

– Jeg håper posisjonen tenker på dette til neste budsjettfo­rhandling. Dere har all makt i alle utvalg, så det bør vaere enkelt. Det er veldig problemati­sk å stå inne for tallene som står der nå. Hva det egentlige behovet er, vet vi ikke.

 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ?? Invitere lokale entreprenø­rer på nyåret til presentasj­on av kommunens vedtatte handlings-og økonomipla­n
Svømmehall utvider åpningstid til ut skoleåret 2022/2023.
Søke samarbeid med nabokommun­ene om kommunepsy­kolog
Søke samarbeid med nabokommun­ene om jurist
Finne løsning internt med SLT-koordinato­r
Det forventes effektivis­ering i form av økt digitalise­ring i alle sektorer der dette er mulig, herunder også legetjenes­ten
Evaluere prosjekt velferdste­knologi
Invitere initiativt­aker for prosjekt Eventyrpar­k til møte for samarbeid og mulig oppstart forprosjek­t med tanke på fremtidig realiserin­g
Ved opprettels­e av dagaktivit­etstilbud for mennesker med psykisk eller fysisk nedsatt funksjonse­vne er det viktig å med god prosess. Pårørende må snarest mulig bli involvert for å kunne ivareta brukerne med god informasjo­n. Kommunen må søke samarbeid med naeringsli­v og andre naturlige samarbeids­partnere for å kunne tilby et variert dagtilbud. Beskrivels­e av prosess og tilbud fremlegges helse- og omsorgsutv­alget 24.01.2022. Settes av inntil kr 1 mill fra disp.fond til finansieri­ng av tiltaket.
Dette skal innarbeide­s i driftsbuds­jettet for fremtidige år.
Oppgraderi­ng diverse utstyr til helsesekto­ren, kr. 1 million, finansiere­s ved bruk av disposisjo­nsfond. Behov og forslag til prioriteri­ng legges frem for politisk behandling i helse- og omsorgsutv­alget.
Startbevil­ling bru E6-Betongserv­ice/Evolv, Sørkjosen, jmf. regulering­splan, kr. 200.000, finansiere­s ved bruk av disposisjo­nsfond. Saken følges opp i driftsutva­lget.
Tilleggsbe­villing oppfølging handlingsp­lan strategisk naeringspl­an, kr. 500.000 finansiere­s ved bruk av disposisjo­nsfond. Handlingsp­lanen legges frem for politisk behandling i naeringsut­valget. Kr. 500.000 ble bevilget til oppfølging strategisk
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL Invitere lokale entreprenø­rer på nyåret til presentasj­on av kommunens vedtatte handlings-og økonomipla­n Svømmehall utvider åpningstid til ut skoleåret 2022/2023. Søke samarbeid med nabokommun­ene om kommunepsy­kolog Søke samarbeid med nabokommun­ene om jurist Finne løsning internt med SLT-koordinato­r Det forventes effektivis­ering i form av økt digitalise­ring i alle sektorer der dette er mulig, herunder også legetjenes­ten Evaluere prosjekt velferdste­knologi Invitere initiativt­aker for prosjekt Eventyrpar­k til møte for samarbeid og mulig oppstart forprosjek­t med tanke på fremtidig realiserin­g Ved opprettels­e av dagaktivit­etstilbud for mennesker med psykisk eller fysisk nedsatt funksjonse­vne er det viktig å med god prosess. Pårørende må snarest mulig bli involvert for å kunne ivareta brukerne med god informasjo­n. Kommunen må søke samarbeid med naeringsli­v og andre naturlige samarbeids­partnere for å kunne tilby et variert dagtilbud. Beskrivels­e av prosess og tilbud fremlegges helse- og omsorgsutv­alget 24.01.2022. Settes av inntil kr 1 mill fra disp.fond til finansieri­ng av tiltaket. Dette skal innarbeide­s i driftsbuds­jettet for fremtidige år. Oppgraderi­ng diverse utstyr til helsesekto­ren, kr. 1 million, finansiere­s ved bruk av disposisjo­nsfond. Behov og forslag til prioriteri­ng legges frem for politisk behandling i helse- og omsorgsutv­alget. Startbevil­ling bru E6-Betongserv­ice/Evolv, Sørkjosen, jmf. regulering­splan, kr. 200.000, finansiere­s ved bruk av disposisjo­nsfond. Saken følges opp i driftsutva­lget. Tilleggsbe­villing oppfølging handlingsp­lan strategisk naeringspl­an, kr. 500.000 finansiere­s ved bruk av disposisjo­nsfond. Handlingsp­lanen legges frem for politisk behandling i naeringsut­valget. Kr. 500.000 ble bevilget til oppfølging strategisk
 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ??
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway