Framtid i Nord

– Alle kommunesty­rene har sagt nei, så om vi gjør noe annet betyr det ikke så mye.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no

Det åpnet Karl-Gunnar Skjønsfjel­l (H) Ymber-debatten med. Spørsmålet om emisjon var oppe mandagens kommunesty­remøte i Nordreisa – det siste kommunesty­ret som skulle si sin mening før tirsdagens generalfor­samling.

– Det er en meget vanskelig sak å skulle mene noe om et såpass stort selskap, og en bransje som er ganske kompleks å forholde seg til, sa Skjønsfjel­l.

– Men alle kommunesty­rene har allerede gjort sine vedtak, og sagt nei, så det spiller egentlig ingen rolle hva vi vedtar.

Pest eller kolera?

Høyre-representa­nten var klar på at dersom man stemmer for kommunedir­ektørens innstillin­g – altså nei til emisjon – må Ymber Produksjon skaffe 250 millioner. Det vil medføre at en ny investor får stor råderett over selskapet. Stemmer man for emisjon, vil Troms Kraft få større råderett over Ymber som helhet.

– Det er å velge mellom to alternativ­er man kanskje egentlig ikke ønsker. Det er vanskelig å spå framtida, og om Ymber er sterk nok til å stå alene i kraftbrans­jen over tid, men jeg blir å stemme for innstillin­ga. Det er det alle kommunesty­rene har gjort, så om vi gjør noe annet betyr det ikke så mye.

John Karlsen (Frp) påpekte at dersom grunnrente­skatten ikke blir slik den er forespeile­t av regjeringa, ville Ymber vaert i stand til å betjene adskillig større lån enn om den kommer.

– Men i og med at vi ikke er hundre prosent sikker på hvordan det blir, synes jeg det er mer forsvarlig å la saken gå tilbake til Ymber-styret. Da får de vurdere, utfra fremtidige inntekter, hvor stort lån man kan betjene, og man gir styret mulighet til å tenke på nytt om det er andre måter man kan finansiere dette på.

– Ingen bestemmend­e innflytels­e

Bakgrunnen for emisjonssp­ørsmålet er nemlig at Ymber har kjøpt opp Kvaenangen kraftverk – og det ble etter det behov for å få inn mer kapital i selskapet. En av muligheten­e man har sett på er emisjon, altså at eierne går inn med mer penger.

Det er inngått en tegningsav­tale med Troms Kraft – som blant annet garanterer for at de tar den delen av emisjonsbe­løpet som øvrige aksjonaere­r ikke tar. Avtalen åpner også for en vedtektsen­dring som sier at alle eiere større enn 20 prosent har rett til styrerepre­sentasjon.

Da administre­rende direktør i Ymber, Erling Martinsen, orienterte kommunesty­ret mandag, presiserte han at TK i så fall ville få én styreplass av syv.

– Det gir dem ikke noen bestemmend­e innflytels­e.

– Det er frykten

Karlsen (Frp) var klar på hvor skepsisen kommer fra.

– Jeg tror de fleste i kommunesty­ret – og utenfor – tenker at her kommer TK inn og overtar styringa, som igjen gjør at vi etter hvert kan miste arbeidspla­sser. Det er frykten vi har alle sammen, og det kan vi like gjerne vaere åpen om.

Martinsen på sin side understrek­et at ingen kan eie mer enn 35 prosent av aksjene i Ymber – uten at alle eierne har godkjent det.

Det er det nok flere kommunesty­rerepresen­tanter i regionen som priser seg lykkelig for.

– Jeg vil takke de som i sin tid lagde bunnsolide vedtekter i selskapet. De har virkelig vaert fremfor seg, sa Tor Arne Isaksen (KrF).

 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ??
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL
 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ??
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway