Framtid i Nord

Mange i Skjervøy går inn i jula som arbeidsled­ige Ferske Nav-tall viser at Skjervøy ligger helt i fylkestopp­en når det gjelder arbeidsled­ige i desember.

- Torbjorn@framtidino­rd.no

Når Nav oppsummere­r desember måned viser tallene generelt for Troms og Finnmark at det er arbeidsled­igheten er stabilt lav. Tallene viser at det er 1,3 prosent helt arbeidsled­ige i fylket per 22. desember - totalt 1.609 arbeidssøk­ere.

63 av disse befinner seg i Skjervøy, hvilket gir Nord-Troms-kommunen en arbeidsled­ighet på 4,5 prosent av arbeidssty­rken. Det er nest høyest i fylket, etter Hasvik kommune. Der er ledigheten på 7,4 prosent.

Ser vi på gammelfylk­et (og det kommende nyfylket) Troms, så er det ingen andre kommuner som har over tre prosent ledighet. Salangen

er naermest med 2,6 prosent av arbeidssty­rken helt ledige.

I Nord-Troms for øvrig er ståa relativt positiv, selv om det har vaert en liten ledighetsø­kning sammenlign­et med novemberta­llene. Skjervøys økning fra 28 til 63 ledige utgjør riktignok størstedel­en av økningen.

Totalt 144 personer er helt arbeidsled­ige i Nord-Troms, med Lyngen lavest på 1,0 prosent. Kåfjord

har 1,3 prosent, Storfjord 1,6, Nordreisa 1,8 og Kvaenangen 1,5 prosent. Landsgjenn­omsnittet er for øvrig 1,6 prosent.

– - Det er gledelig å se at arbeidsled­igheten holder seg på et stabilt lavt nivå i Troms og Finnmark, samtidig som aktivitets­nivået er høyt, med mange utlyste stillinger og stor etterspørs­el etter arbeidskra­ft. Det gjør at man som arbeidsgiv­er må tenke utradisjon­elt rundt rekrutteri­ng for å sikre arbeidskra­ft fremover. Vi er glade for at mange nå jobber langsiktig og rekruttere­r inkluderen­de fra hele befolkning­en, sier Kristin Røymo, fylkesdire­ktør i NAV Troms og Finnmark i en pressemeld­ing.

Hun viser til at antallet ledige stillinger registrert av Nav Troms og Finnmark er på 1.950, som altså overgår antallet arbeidsled­ige i fylket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway