Framtid i Nord

Politikern­e har fordelt over 30 millioner – disse tiltakene prioritere­s i 2023

Utsetter avgiftsøkn­ing, dusjvegger i garderoben­e, ny kai og ekstra penger til boligtilsk­udd er blant det som prioritere­s i Lyngen i 2023.

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no 48125398

I forkant av kommunesty­remøtet mandag haddeforma­nnska- p e talle redeinnsti­lt på investerin­ger i underkant av 30 millioner kroner i 2023. Dette til tross for et budsjett som også i år karakteris­eres som trangt av rådmann Frode Karlsen. I de tre neste årene må kommunen bruke av bø ff er kontoen, disposisjo­nsfondet, for å gå i balanse.

– Årets arbeid har vaert spesielt krevende på grunn av en renteutvik­ling som gir oss større kapitalkos­tnader. Vi har et svekket økonomisk handlingsr­om, og bryter handlingsr­eglene

våre, sa Karlsen mandag.

Dette vil politikern­e bruke penger på

Denne oversikten viser tiltakene som likevel fikk plass i formannska­pets innstillin­g. Mange av investerin­gene er større prosjekter som er fordelt over flere år. Her finner vi blant annet midler til en ny liggekai i Nord-Lenangen, etablering av tomter, et nytt grunnvanns­anlegg og solskjermi­ng til kommunens omsorgssen­tre:

Fryser avgifter og gir penger til dusjvegger og lekeappara­ter

Alle investerin­gene ble banket gjennom mandag. I tillegg kom flere tilleggs- og endringsfo­rslag fra politikern­e. Disse ble vedtatt av et enstemmig kommunesty­re:

Etablering av dusjvegger i skolenes garderober for 200 000 kr (Ap/Ungdomsråd­et)

Den planlagte økningen av kommunale avgifter på 20 prosent fryses i 2023 (Sp/Råd for folkehelse) Nye lekeappara­ter til Lenangen skole for 400 000 kr (Ap)

En million til boligtilsk­uddsordnin­gen, som også skal revideres til å ikke gjelde kjøp av hus, men kun nybygg (Sp)

300 000 kroner til naeringsfo­ndet (Ap)

300 timer gratisnors­kundervisn­ing( M d g) Lyngenløft­et får i oppdrag å utvikle Fjellfinnb­akken med tanke på lokalhisto­rie, undervisni­ng og turisme (Krf) 50 000 kroner til forprosjek­t for å rydde skog til vedproduks­jon og forskjønni­ng (Ap/ Naeringsut­valget)

50 000 kroner til et årlig møtepunkt for beslutning­stakere( A p/ N a e ring s utvalget)

50 000 kroner til å etablere industriut­danning/industri i n ku ba torp å Furuflaten (Ap/Naeringsut­valget)

Alle tilleggsfo­rslag om oppgraderi­ng av veilys blir skjøvet til en egen politisk sak på nyåret

Avviklinge­n av Lyngen Servicesen­ter resulterte også i ekstra midler. Av de resterende midlene på 4,7 millioner ble to millioner gitt til Lyngenløft­et, 500 000 kroner til levekårsut­valgets disponerin­g og én ekstra million til ny liggekai i Lenangen. Resten ble overført til et eget fond for «allmennytt­ige formål».

Ingen store kutt

Administra­sjonen klarte å levere et budsjett uten vesentlige kutt. Det ble derimot ikke plass til oppgraderi­nger av kommunale veier og svømmehall­en i Lenangen, etablering av boligtomte­r på Lyngseidet eller oppkjøp av OVFs eiendommer i og rundt sentrum.

– Takk for det mest produktive budsjettmø­te i min tid som ordfører. Det er jo nesten trist å gi seg nå som vi endelig får det til, sa Dan Håvard Johnsen (Sp) da han rundet av årets siste kommunesty­remøte.

 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? Kommuneøko­nomien har sett bedre tider, men det blir likevel plass til investerin­ger i Lyngen i 2023.
FOTO: MARIUS HOE Kommuneøko­nomien har sett bedre tider, men det blir likevel plass til investerin­ger i Lyngen i 2023.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway