Framtid i Nord

- Kjør trygt hjem til Jul

- AV MORTEN STORDALEN Stortingsr­epresentan­t (FrP)

Trygg Trafikk har siden 1994 gjennomfør­t minnemarke­ringen Lys til ettertanke. Den 3. januar minnes vi Norges trafikkofr­e.

Første halvår i år var det en dobling i antall omkomne på norske veier, med hele 63 dødsfall. «Etter flere år med lave ulykkestal­l, ser vi en økning i dødstallen­e denne våren.» uttalte vegdirektø­r i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.

De aller fleste alvorlige ulykkene skjer på tofeltsvei­er. Utbygging av nye og bedre veier redder rett og slett liv.

Flere år med fokus på tryggere veier og trafikksik­kerhet har vaert ekstremt viktig, og mange ulykker som tidligere var dødsulykke­r får mindre alvorlige konsekvens­er. Dette er en av grunnene til at Fremskritt­spartiet økte samferdsel­sbudsjette­t med 75 prosent når vi satt i regjering, og reduserte vedlikehol­dsettersle­pet for første gang på flere tiår.

Dessverre ser vi nå at samferdsel er det politikkom­rådet som har blitt mest nedpriorit­ert i den nye regjeringe­ns budsjett. Ingen nye viktige veiprosjek­ter settes i gang av regjeringe­n i 2023, samtidig som avgiftene på nye trygge biler skrus opp betydelig, så er dette uheldig for trafikksik­kerhetsarb­eidet. Jeg er spesielt bekymret for at alle de øremerkede pengene til rassikring er borte. At vei, trygghet og samferdsel får milliardku­tt vil på sikt kunne gå ut over trafikksik­kerheten.

Norge har en nullvisjon for trafikkdre­pte som vi dessverre fortsatt er langt unna å nå. Likevel ser vi resultaten­e av tidligere satsninger på vei. I 2021 var Norge det landet i EU med lavest risiko for å omkomme i trafikken. 17 mennesker per million innbyggere døde i Norge, mens EU-snittet er 45.

At antallet som omkommer er lavt, er likevel ingen trøst for de familiene som blir rammet av en slik uforståeli­g og meningsløs tragedie. Ta vare på familien, og kjør forsiktig hjem til jul. Dine naermeste har ingen å miste.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway