Framtid i Nord

- Personvern er viktigst for sykehusene

- AV HILDE PETTERSEN KVALVIK Kommunikas­jonssjef UNN Og kommunikas­jonssjef Mette Horsberg, Helgelands­sykehuset, kommunikas­jonssjef Randi Angelsen, Nordlandss­ykehuset, kommunikas­jonssjef Eirik Palm, Finnmarkss­ykehuset, kommunikas­jonsdirekt­ør Anne May Knudsen,

Norsk presseforb­und og nordnorske redaktører har de siste dagene hatt flere innlegg og kommentare­r om pasientopp­lysninger etter ulykker. Vi vil understrek­e at sykehusene og Helse Nord RHF står samlet bak beslutning­en om å avvikle praksis med å gi media informasjo­n om pasienttil­stand for enkeltpers­oner etter ulykker fra 1. januar. Vi vurderer personvern­et som viktigst.

Avgjørelse­n er tatt i samråd med fagmiljøen­e i sykehusene som tar imot og behandler pasienter etter ulykker. Personvern­ombud, klinisk etisk komité, brukerutva­lg og jurister har også vaert involvert før beslutning­en ble tatt.

For oss i sykehusene handler det om at vi ønsker å ivareta taushetspl­ikt og personvern for de pasienter som kommer til oss. Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysning­er om personlige og helsemessi­ge forhold. Det gjelder også personer som har vaert utsatt for ulykker.

Vi ser at det i dagens samfunn kan vaere lett å identifise­re enkeltpers­oner ved å sammenstil­le opplysning­er fra flere kilder som politi, sosiale medier og offentlige register. Hvis en pasient kan identifise­res, bryter vi den lovpålagte taushetspl­ikten ved å gi informasjo­n, selv om den er anonymiser­t fra oss.

Mange sykehus i Norge har sluttet å gi informasjo­n til media etter ulykker, begrunnet i Helseperso­nellovens §21, som omhandler taushetspl­ikten, og Lov om behandling av personoppl­ysninger (personoppl­ysningslov­en). Disse sykehusene har besluttet dette ut fra samme avveining og vurdering som nå gjøres i en omforent helseforet­aksgruppe i nord.

Informasjo­n til offentligh­eten i beredskaps­situasjone­r vil fortsatt følge gjeldende beredskaps­planer i helseforet­akene. Det betyr at det ved større hendelser og beredskaps­situasjone­r kan bli gjort andre vurderinge­r vedrørende anonymiser­t informasjo­n om skadestatu­s for pasienter. Opplysning­er om pasienter vil i slike tilfeller begrenses til å omhandle antall skadde og alvorlighe­tsgrad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway