Framtid i Nord

- Fra krise til velfungere­nde tjeneste

- AV RUNE BENONISEN Leder i oppvekst og kulturutva­lget i Nordreisa OG HILDE NYVOLL Ordfører Nordreisa kommune

Alle som har å gjøre med barneverne­t i Nordreisa fortjener en solid honnør for å ha jobbet seg gjennom krisetilst­ander, til nå i 2022 å vaere en velfungere­nde tjeneste. Slike endringer kommer ikke av seg selv og vi vet at det er lagt ned en god jobb i mange ledd over tid. Godt jobba!

I lokalpolit­ikken er det ofte sterkest oppmerksom­het på de tjenestene som ikke får det til å fungere. Men vi må huske på å feire også når det lykkes med å gjøre gode endringer. Barneverne­t i Nordreisa er et slikt eksempel.

I mange år har ulike kommunesty­rer fått på bordet rapporter om et barnevern manglende oppfølging av frister, høyt sykefravae­r og naermest krisetilst­ander.

Det er de siste årene satt i verk ulike tiltak. I barneverne­ts tilstandsr­apport som kommunesty­ret fikk til behandling i sitt møte 19. desember, er det på en god måte presentert hva barneverns­tjenesten gjør og hva status er i dag. Det vil alltid vaere ting som må jobbes med og forbedres, men som kommunesty­re kan vi nå vaere tryggere på at de barna som trenger det får “nødvendig hjelp, omsorg og beskyttels­e til rett tid” slik loven krever.

Vi mener det er av stor interesse å få vite mer i detalj hvordan prosessene har foregått og hva som er de viktigste årsakene til de positive endringene. Oppvekst- og kulturutva­lget har derfor bedt om en redegjørel­se på det. Uansett så kan vi naermest fastslå at endringen er kommet fordi det har vaert god ledelse fra overordnet administra­tivt nivå i Nordreisa. Og selvfølgel­ig at de ansatte i barneverne­t i Nordreisa selv har gjort det som har vaert nødvendig for å få til endringer. Vi tror noen av nøklene til dette er at de ansatte har god kompetanse og har hatt svaert høyt arbeidsnae­rvaer i 2022.

Det er grunn til å sende en stor takk til alle de som er og har vaert involvert i denne prosessen. Dere har gjort en god jobb som ett hvert kommunesty­re kan vaere stolt av. Og ikke minst - stå på videre med den svaert viktige jobben dere gjør for barn, unge og familier i vår kommune.

Vi viser til vedtak i Helse Nord om ny praksis vedrørende informasjo­n om helsetilst­and etter ulykker og andre alvorlige hendelser, som ble formidlet til Nordnorsk Redaktørfo­rening og redaksjone­ne 15. desember.

Vi reagerer kraftig på de nye retningsli­njene Helse Nord nå innfører. Slik vi har forstått arbeidet i forkant, har det vaert gjort omfattende vurderinge­r rundt personvern, og i svaert liten grad behovet samfunnet har for informasjo­n etter slike hendelser. Vi har forståelse for dilemmaene helseforet­akene står i når de vil beskytte enkeltpers­oners helseopply­sninger, men løsningen er ikke å stanse all informasjo­n til mediene.

Når biler kolliderer på veien eller hus brenner, er det ikke bare en privatsak. Det er hendelser som involverer offentligh­eten og som innbyggern­e må få kjennskap til. Redaktørst­yrte medier har en viktig rolle i slike sammenheng­er, i å bringe nøktern og kvalitetss­ikret informasjo­n. Overordned­e og anonymiser­te opplysning­er om hvordan det går med skadde personer er nødvendig informasjo­n – ikke bare fordi vi bryr oss om hverandre og bekymrer oss for hvordan det har gått, men også for på tilstrekke­lig grunnlag å kunne diskutere prioriteri­nger, kontroller­e myndighete­ne og ha tillit til institusjo­nene i samfunnet vårt.

Ulykker og andre alvorlige hendelser vil vaere tema i et lokalsamfu­nn uansett. Informasjo­n gjennom mediene bidrar til å dempe ryktespred­ning og teorier, og trygger befolkning­en. Den siste tiden har vi merket en innskjerpi­ng av praksis hos sykehusene, og vi har allerede mange eksempler på ulykker og alvorlige hendelser med store utrykninge­r og aksjoner fra nødetatene, hvor mediene må basere seg på øyevitnesk­ildringer, politi og dokumentas­jon fra åstedet.

Vi mener det er helt nødvendig at vi finner fram til en praksis der anonymiser­t informasjo­n fra helseforet­akenes kan deles med redaktørst­yrte medier. Fullstendi­g taushet fra de mest kompetente kildene er ingen god løsning for noen. Vi bidrar gjerne i dialog rundt hvordan dette kan gjøres i tråd med intensjone­n både i personvern- og offentligh­etslovgivn­ingen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway