smar­te tips til opp­må­ling

Gjør Det Selv (Norway) - - FORSIDE - No.ryo­bito­ols.eu

VERK­TØY Ryo­bi R18RT er et multi­verk­tøy i or­dets ret­te be­tyd­ning. Det bat­teri­drev­ne verk­tøy­et kan nem­lig både sli­pe, skjæ­re, po­le­re, gra­ve­re og for­me – samt bore i både tre, me­tall og plast. Verk­tøy­et er kjekt å ha for hånd, hvis du for ek­sem­pel skal kut­te en spi­ker el­ler gra­ve­gra­ve re på et glass.

Det slan­ke bly­ant­de­sig­bly­ant­de­sig net gjør i til­legg det ro­te­ren­de verk­tøy­et en­kelt å bru­ke, sam- sam ti­dig som den kom­pak­te og bat­teri­drev­ne kon­struk­sjo­nen, sam­men med ka­be­len på 91,5 cm, bi­drar til fø­lel­sen av å kun­ne job­be helt fritt. De med­føl­gen­de gra­ve­rings­bit­se­ne og sli­pe- og skjære­ski­ve­ne opp­be­va­res i et eget til­be­hørs­rom. Verk­tøy­et le­ve­res med en bor­chuck på 3,2 cm og en spenn­tang, som kan bru­kes sam­men med tilbehør fra and­re pro pro­du­sen­ter. Sett til 1198 kro­ner, uten bat­te­ri og la­der.

Bat­te­ri­et er mon­tert bak på verk­tøy­sta­sjo­nen. Alle til­be­hørs­de­le­ne kan plas­se­res på top­pen. Kutte­ski­ve­ne er smar­te hvis du skal kap­pe et rør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.