Revy-stjerne på 82 år

Grim­stad Tea­ter­verk­sted var en­de­lig til­ba­ke på Ca­ti­li­na-sce­nen, med en ju­bi­le­ums­revy fylt med nes­ten alt det man øns­ker seg i en lo­kal­revy

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Bo­dil Lun­den (82) er en av skue­spil­ler­ne som i dis­se dager står på sce­nen i Grim­stad Tea­ter­verk­steds ju­bi­le­ums­revy.

82 år gam­le Bo­dil Lun­den var den sto­re stjer­nen på Ca­ti­li­na-sce­nen, da Adres­sa fikk med seg en ju­bi­le­ums­revy fylt med vak­ker sang, pa­ro­di­er på kjen­te Grim­stad­folk og mye tull og fjas.

Ju­bi­le­ums­show­et star­tet som seg hør og bør med å hyl­le de som star­tet opp det hele, og som i lø­pet av åre­nes løp har bå­ret fram Grim­stad Tea­ter­verk­sted og alle de mor­som­me revy­ene. Det var bå­de rø­ren­de og mor­somt å høre om hvor­dan ting har blitt til.

Etter in­tro­en en­tret kan­skje kvel­dens dyk­tigs­te skue­spil­ler sce­nen, Bo­dil Lun­den som er 82 år.

– Jeg har be­holdt hu­mø­ret, selv om det er dår­lig, sa hun til stor lat­ter fra sa­len, da hun spilt en eld­re kvin­ne. I lø­pet av kvel­den fikk vi se hen­ne i fle­re mor­som­me ka­rak­te­rer, men hun im­po­ner­te kan­skje al­ler mest da hun tok på seg den al­vor­li­ge rol­len og frem­før­te Im­mi­grant­vise, som er skre­vet av Per Sti­foss-Han­sen. Det­te var num­me­ret som be­rør­te mest.

Ny Jerv-sang

I lø­pet av kvel­den ble det ser­vert man­ge god­bi­ter fra Ca­ti­li­na-sce­nen. «Vær el­ler la vær», hvor vi møt­te Kris­ten Gis­le­foss, var for­nøye­lig mor­som, og «sam­ta­ler på tor­vet» var svært tref­fen­de.

Et av høyde­punk­te­ne var da Bjørn Olav Aas Han­sen frem­før­te san­gen «Båd­tu­ris­mens skrekk» som Jan­ne Lærum Bie har la­get teks­ten til.

Her ble vol­ley­ball­ba­nen nede ved bryg­gen og alle de pro­ble­me­ne den har stelt i stand, pre­sen­tert. For det er ikke bare-bare å være tu­rist i Grim­stad. Ung­dom­mer som brå­ker til langt på natt med vol­ley­ball­spil­ling rett ved den tra­fikk­far­li­ge vei­en, og kat­te­ne som tis­ser og bæ­sjer på ba­nen er ikke noe pro­blem, men kom­mer det et sand­korn, ja da er det nei­men ikke så greit å være båt­tu­rist her.

Den dyk­ti­ge flok­ken med skue­spil­le­re had­de for øv­rig la­get en egen Jerv-sang til fore­stil­lin­gen. Jerv har som kjent al­le­re­de to sup­por­ter­san­ger, men den som ble ser­vert i Ca­ti­li­na, bur­de nok også få sin plass på Le­ver­myr i lø­pet av den kom­men­de se­son­gen. Fen­gen­de og fin.

Ute av form

Årets ju­bi­le­ums­revy er fylt med man­ge gode san­ger, pre­sen­tert av dyk­ti­ge san­ge­re. Den har også fle­re mor­som­me num­re, som nevnt tid­li­ge­re. Li­ke­vel må teks­te­ne kun­ne sies å være noe ujev­ne. Noen av num­re­ne, som skul­le være av det mor­som­me sla­get, fikk en knapt til å trek­ke på smile­bån­det, og ble nær­mest litt søvn­dys­sen­de.

Noen av te­ma­ene, slik som Ar­res­ten, kun­ne med for­del også vært løf­tet litt bed­re fram, og fle­re av teks­te­ne kun­ne nok også ha vært pug­get enda litt bed­re. Vi får set­te det un­der punk­tet pre­mie­re­ner­ver.

Om pub­li­kum kan­skje er litt rust­ne når det gjel­der å være et revy-pub­li­kum (si­den det er noen år si­den sist), om det var vi­nen i glas­se­ne i hen­de­ne som var pro­ble­met, el­ler om de rett og slett ikke sy­nes revy­en var bra nok, vi­tes ikke, men litt mer ap­plaus had­de gjen­gen på sce­nen for­tjent.

Det mu­si­kals­ke var for øv­rig det mest vel­lyk­ke­de i Ca­ti­li­na. Ikke bare var det dyk­ti­ge san­ge­re på sce­nen, men ka­pell­mes­ter Jan­ne Lærum Bie med sitt or­kes­ter be­stå­en­de av Geir M. Thorsen, Hans Kjelløk­ken og Rolf Bjel­land le­ver­te så det holdt. Lyd­tek­nisk var det litt vans­ke­lig å høre noe av det som ble sun­get og sagt på tam­pen av fore­stil­lin­gen, men det­te er små­de­tal­jer.

Alt i alt var det sam­let sett en godt gjen­nom­ført ju­bi­le­ums­revy fra de in­volver­te, og man skjøn­te på pub­li­kum etter fore­stil­lin­gen at det had­de vært en vel­lyk­ket af­ten. Vi ser fram til nes­te revy som for­hå­pent­lig­vis ikke er langt unna. Det­te var en her­lig til­bake­komst av Grim­stad Tea­ter­verk­sted.

Revy­en ble også spilt fre­dag kveld, og spil­les sis­te gang i kveld lør­dag. Det er frem­de­les bil­let­ter igjen.

CYBERSEX PÅ BER­GE GÅRD. mene ser det ut til. Det skjer litt av hvert på gam­le­hjem-

SKRI­BENT. Kan­skje får vi den­ne fiske­rens be­ret­nin­ger tryk­ket Adres­sa snart? i

NY SANG. Jerv har vel al­le­re­de sin egen sang, ja fak­tisk to, men etter å ha hørt tea­ter­verk­ste­dets hyl­lest til spille­lis­ten sin på hjemme­kam­pe­ne.

TAK­KET OG HYL­LET. Iren Mat­heus­sen, Dagfinn Kn­ut­sen, Ar­ne Ol­sen Sund­by og Hilde Lun­dal hyl­let dem som star­tet opp Grim­stad Tea­ter­verk­sted, og dem som har vært vik­ti­ge opp igjen­nom åre­ne.

KJENNINGER. De tre te­no­rer er gam­le kjenninger på revy­en. Den­ne gan­gen be­sto trio­en av Ar­ne Ol­sen Sund­by, Bjørn Olav Aas Han­sen og Dagfinn Kn­ut­sen.

VÆ­RET. Kris­ten Gis­le­foss duk­ket opp i kjent stil, og ga oss vær­var­se­let for hjem­ste­det Vennesla og på hyt­ta hans på Hov­den.

DYK­TIG. Bo­dil Lun­den har fle­re rol­ler i revy­en, og le­ve­rer godt i samt­li­ge.

Jerv-gut­te­ne, bør nok klub­ben på Le­ver­myr vur­de­re å få inn også den­ne på

STRÅL­TE PÅ SCE­NEN. Bo­dil Lun­den er over 80 år, men ga li­ke­vel alt på sce­nen. Hun kled­de godt de rol­le­ne hun had­de, der­iblant å være russ med nav­net Tul­la «Te­na-lady» Tjøn­tveit.

SAVN. «Anne Me­rete Holm­berg» sav­ner «Hans Antonsen», som nå har hav­net på Kil­den i Kris­tian­sand.

FLINK. Iren Mat­heus­sen og de and­re skue­spil­ler­ne had­de man­ge fine san­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.