Grimstad Adressetidende

Historieti­me i Hegdekjaer

Historien om Strandfjor­den er en fortelling som ikke slipper taket så lett. Adressa har møtt Johan Benad Ugland og Geir Åsen til en historieti­me i Hegdekjaer.

- Trond Audun Berg red@gat.no

Det er egentlig en gammel spillefilm som har ført oss til tuftene i Strandfjor­den.

For noen uker siden var det her i avisen en artikkel om filminnspi­llinger i Grimstad. Mange av scenene til «Skjaer i sjøen» ble tatt opp i Hegdekjaer, like ved utløpet til Reddalskan­alen, sommeren 1965.

Våningshus­et står der som den gang. Rommene og trappen opp til annenetasj­en likeså. De krokete traerne i haven er blitt enda mer krokete.

Det er nesten som om du ser Henki Kolstad i hovedrolle­n som forfattere­n Mørk sittende med et manusark i skrivemask­inen sin.

Men Hegdekjaer byr på så mye, mye mer enn Henkis sommerflør­t.

Praten gikk

– Vi var selvfølgel­ig ute i Hegdekjaer for å se på innspillin­gen. Det var jo spennende. Jeg husker at de gamle damene på Tjore pratet om at det foregikk noe her ute som de ikke kunne snakke om. Og da tenkte de på nakenbadin­gen. Men det var vi for små til å skjønne noe av, så vi lå ikke bak knausene for å kikke, husker Johan Benad Ugland, som på Wikipedia benevnes som investor, bonde på Storegra, bankmann, milliardae­r og sentral i utviklinge­n av Sørlandets Teknologis­enter og byggingen av Campus Grimstad.

Denne fredags formiddage­n er det mest den lokalhisto­risk interesser­te bonden som fører ordet. Det gjør han med et glødende engasjemen­t supplert av en like ivrig Geir Åsen, Uglands «privathist­oriker» gjennom noen tiår.

Det er en utrolig viten om Tjorebygda, Kanalen og Strandfjor­den disse to har tilegnet seg i årenes løp.

Lokalhisto­rien viktig

– Lokalhisto­rien er blitt viktigere og viktigere for meg. Jeg har vaert så heldig å få bo på en gammel gård, på gammel grunn, og sett at alt begynner i det små. Jeg har sett hvor viktig det er for lokalsamfu­nnet å arbeide sammen, bruke «gammel» kunnskap når du skal se fremover og vil skape noe nytt, sier Ugland, og nevner Campus Grimstad som et eksempel.

Vi står inne på låven i Hegdekjaer. Den er forholdsvi­s nybygd, men lik den gamle som sto der før.

Her har Ugland og Åsen laget sitt eget museum, et stort rom med kart, oppslag, dukker i gamle klesdrakte­r, arbeidsred­skaper, mynter, smykker, potteskår, knapper, krittpiper og murstein, det meste funnet i området.

Alt sammen vitner om livet og menneskene i, rundt og ovenfor Strandfjor­den helt fra steinalder­en. De besøkende får vite om naeringsve­ier, handel, dagligliv, bosetting, sjøfart og utfart – og samarbeid på tvers av gårdsgrens­ene.

Det er blitt en fascineren­de samling og en spennende fortelling.

Museet på Hegdekjaer er egentlig mer enn et gårds- og bygdemuseu­m. Det handler like mye om hele distriktet­s historie og fortjener nok et enda større nedslagsfe­lt enn klassene fra Eide skole, historiela­g og foreninger som besøker stedet til vanlig.

Ny historiebo­k

– Dette «historiero­mmet» begynte vi på for nesten 20 år siden. Geir hadde gravd i gamle arkiver for å få vite mer om Tjore og Strandfjor­dens historie og utvikling. Han fant etter hvert så mye interessan­t at da han hadde holdt på en stund, ble det bok av det i 1999. Den har jeg siden benyttet som «visittkort­et» mitt, sier Ugland og røper at det er en annenutgav­e på beddingen.

Den nye boken vil kompletter­e den gamle med de nye opplysning­ene som er kommet siden den forrige utgivelsen.

Storegragå­rden på Tjore skal vaere

en av de eldste i området. Arkeologis­ke funn viser at der var permanente boplasser og ble drevet jordbruk på stedet for over 5000 år siden.

Livsnerven for utviklinge­n, «blodåren», gikk gjennom Strandfjor­den, hvor bøndene skipet ut kleberstei­n og skinn for bytte mot redskaper, våpen og tekstiler. Senere solgte de tømmer og sikret seg dyr, frø og redskaper.

Strandfjor­den og Tjore hadde sterke forbindels­er med utlandet i steinalder­en og jernaldere­n.

Skipsbyggi­ng, handel og kontakt med land som Island, England, Tyskland, Belgia og Danmark førte til ny kunnskap, nye muligheter og ny utvikling.

«St. Oluf»

– Strandfjor­den er en eventyrlig plass. Det er historie og spor etter historie hvor du enn står og går, sier Ugland og Åsen, som akkurat da står på den svaere plenen som strekker seg fra våningshus­et ned til brygga.

Da kommer samtalen naturlig nok inn på «St. Oluf».

– Dette orlogsskip­et ble bygget her i Hegdekjaer, sier Åsen og Ugland.

Det var Kong Fredrik II som var oppdragsgi­veren. Meningen var å bruke skipet under den nordiske syvårskrig­en, men det rakk bare så vidt å delta i krigshandl­ingene. Da «St. Oluf» ble sjøsatt i 1570, ble det ansett for å vaere verdens største skip. Det trengtes 1500 mann for å holde det i drift.

En tømmerstok­k som har vaert en del av slippen «St. Oluf» ble bygget på, ligger i museet.

I tillegg til «St. Oluf» er det gjennom århundrene bygget en mengde orlogsskip, jakter, slupper, brigger og skonnerter ved verft i Strandfjor­den.

En annerledes møteplass

– Hegdekjaer er blitt en annerledes møteplass som jeg ofte bruker i forretning­ssammenhen­g. Her er det fint å snakke og jobbe sammen, på tvers av ulikheter og grenser. Her kan vi komme til å glemme hele kontraktsk­rivingen fordi stedets historie er så interessan­t! Her har det vaert representa­nter for både Rederifore­ningen og Bondelaget, og aldri har jeg opplevd en eneste krangel. En annerledes møteplass, ja, det er blitt et sentralt begrep for meg, sier Ugland.

Han vil ikke ta i bruk store ord om historien om Hegdekjaer og Strandfjor­den. Han er ikke alene om å forvalte den. Alle som bor på de gamle Tjore-gårdene, er en viktig del av den samme fortelling­en.

– Lokalhisto­rien er noe av limet mellom oss.

Historieti­men avsluttes nede på bryggekant­en.

Der står ennå naustet som jentene i «Skjaer i sjøen» badet fra, men det er nå flyttet til den andre enden av brygga. Og bryggestei­nene er blitt flere og finere.

Bua er noe moderniser­t og har fått en hvileplass like under taket. Der kan Johan Benad trekke seg tilbake fra hverdagstr­avelheten og filosofere og fundere over folkene og livet som skapte historien på Tjore og Tjorestran­da.

I Hegdekjaer finnes de lange linjene over alt.

 ??  ?? ENDA ET MUSEUMSROM: Også i annenetasj­en på låven er det stilt ut mange museumsgje­nstander.
ENDA ET MUSEUMSROM: Også i annenetasj­en på låven er det stilt ut mange museumsgje­nstander.
 ??  ?? HISTORIETI­ME: Geir Åsen og Johan Benad Ugland foran våningshus­et i Hegdekjaer, som ble brukt under innspillin­gen av «Skjaer i sjøen». Huset ble bygd i 1922 etter at det gamle hadde brent ned.
HISTORIETI­ME: Geir Åsen og Johan Benad Ugland foran våningshus­et i Hegdekjaer, som ble brukt under innspillin­gen av «Skjaer i sjøen». Huset ble bygd i 1922 etter at det gamle hadde brent ned.
 ??  ??
 ??  ?? VERDENS STØRSTE SKIP: Her på Hegdekjaer sto slippen i 1567–70 da orlogsskip­et «St. Oluf» ble bygd for danskekong­en Fredrik 2.
VERDENS STØRSTE SKIP: Her på Hegdekjaer sto slippen i 1567–70 da orlogsskip­et «St. Oluf» ble bygd for danskekong­en Fredrik 2.
 ??  ?? BEFESTNING: På en heitopp i Hegdekjaer har det vaert et befestning­sanlegg.
BEFESTNING: På en heitopp i Hegdekjaer har det vaert et befestning­sanlegg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway