Grimstad Adressetidende

Ser etter bran­ner fra kirke­tår­net

30 me­ter over bak­ken hen­ger nå brann­ve­se­nets ny­es­te hjelpe­mid­ler i kam­pen mot brann i Grim­stad sen­trum.

- BRANNVERN b Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Et helt nytt brann­vars­lings­sys­tem er mon­tert i top­pen av tår­net på Grim­stad kir­ke. Med varme­sø­ken­de ka­me­ra­er kob­let di­rek­te til 110-sen­tra­len skal by­ens tet­te tre­hus­be­byg­gel­se bli litt tryg­ge­re.

Bak en av glug­ge­ne i tår­net på Grim­stad kir­ke skju­ler det seg nem­lig flun­ken­de nytt ut­styr som skal gjø­re det en­kelt å opp­da­ge mu­li­ge bran­ner i den tet­te tre­hus­be­byg­gel­sen i byen. To var­me­de­tek­te­ren­de ka­me­ra­er skal opp­da­ge varme­ut­vik­ling, og et tred­je ka­me­ra kan så bru­kes til å zoo­me inn og se om det bren­ner. Alt er kob­let di­rek­te til 110-sen­tra­len på Stoa.

– Hvis du set­ter fyr på en avis midt i St­or­ga­ten, vil de se det, og hvis det bren­ner vil det bli sendt alarm så vi kan ryk­ke ut. Ka­me­ra­et kan zoo­me inn for å se om det er re­elt, sier vara­brann­sjef Ei­rik Even­sen i Grim­stad brannvesen.

Til­ta­ket er gjort mu­lig gjen­nom støt­te fra Riks­an­tik­va­ren. Sys­te­met som ble in­stal­lert man­dag den­ne uken dek­ker sen­trum. Pla­nen er at også Biod­den skal bli dek­ket der­som man får støt­te til det.

Prio­ri­te­rer sen­trum

– Det ble dy­re­re enn vi had­de tenkt. Vi så for oss et ka­me­ra til sen­trum og et til Biod­den, men vi treng­te fire. Der­for sø­ker vi om nye to nye ka­me­ra­er. Fore­lø­pig er ikke Biod­den med. Det er tuf­tet på en vur­de­ring om hvor ri­si­ko­en er størst. I sen­trum er det en del and­re ak­ti­vi­te­ter og ar­ran­ge­men­ter som gjør at ri­si­ko­en er stør­re der enn på Biod­den, for­kla­rer Even­sen.

– Det vik­tigs­te er å ha det på plass så vi kan over­våke det tet­te tre­hus­mil­jø­et for å få var­sel tid­lig. Det de fryk­ter med så tet­te tre­hus­mil­jø­er er at det stort sett mang­ler brann­skil­ler, så en er redd for by­brann. Det spe­si­el­le med Grim­stad er at det ald­ri har brent. Desto vik­ti­ge­re å pas­se bra på det, sier han.

For å sør­ge for god over­fø­ring av sig­na­let fra det nye sys­te­met måt­te Grim­stad kir­ke få fib­er­nett.

– Det var ikke fib­er der, så det ble noe av kost­na­de­ne, men det ble ikke så ille. Vi hen­tet det ut fra Aren­dals­vei­en. Al­ter­na­ti­vet had­de va­ert å plas­se­re det på en mast på Møl­ler­heia, men da må en leg­ge strøm og fib­er. Så Grim­stad kir­ke er det bes­te ste­det å ha det, sier Even­sen.

Mest mu­lig skån­somt

– Vi har prøvd å gjø­re det på en mest mu­lig usyn­lig måte. Det ene ka­me­ra­et måt­te ut, mens de and­re står in­ne. De had­de et pilot­pro­sjekt med det­te på Rø­ros, og der had­de de mon­tert alt på ut­si­den av kir­ken. Vi har prøvd å gjø­re det mest mu­lig skån­somt, sier Even­sen, som er godt for­nøyd med å ha det nye brann­alarm­sys­te­met på plass.

– Jeg tror det blir en god løs­ning for Grim­stads be­folk­ning. Det er et skritt til i rik­tig ret­ning for å få en mer brann­sik­ker til­va­er­el­se i den tet­te tre­hus­be­byg­gel­sen, sier han, og vi­ser til at fle­re byer som har brukt sam­me sys­tem til å opp­da­ge bran­ner.

Nå er håpet at det også kom­mer pen­ger så man kan dek­ke Biod­den med sam­me sys­tem.

– Vi hå­per selv­føl­ge­lig vi får pen­ger for å få slutt­ført pro­sjek­tet, sier Even­sen.

 ?? FOTO: MAR­TIN HAU­GEN ??
FOTO: MAR­TIN HAU­GEN
 ??  ?? SPEN­NEN­DE: Elek­tri­ker Trond Støyl fra Ag­der El-in­stal­la­sjon sy­nes det er spen­nen­de å job­be med ka­me­ra­ene i kirke­tår­net. Her har han løs­net luka hvor de var­me­de­tek­te­ren­de ka­me­ra­ene skju­ler seg bak to glug­ger.
SPEN­NEN­DE: Elek­tri­ker Trond Støyl fra Ag­der El-in­stal­la­sjon sy­nes det er spen­nen­de å job­be med ka­me­ra­ene i kirke­tår­net. Her har han løs­net luka hvor de var­me­de­tek­te­ren­de ka­me­ra­ene skju­ler seg bak to glug­ger.
 ??  ?? AVAN­SER­TE: Brann­mann Da­ni­el Krath vi­ser hvor­dan ka­me­ra­ene ser ut bak glug­ge­ne i tår­net.
AVAN­SER­TE: Brann­mann Da­ni­el Krath vi­ser hvor­dan ka­me­ra­ene ser ut bak glug­ge­ne i tår­net.
 ??  ?? ANO­NYMT: Slik ser an­leg­get ut sett fra ut­si­den.
ANO­NYMT: Slik ser an­leg­get ut sett fra ut­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway