Nå går po­te­te­ne en­de­lig i jor­da

➤ Vin­te­ren har va­ert lang, men ons­dag kom et sik­kert vår­tegn, da bøn­de­ne i Red­dal be­gyn­te å set­te po­te­te­ne i jor­da. Nå lo­ver Tom Si­gurd Dokke­dal og hans hjel­pe­re po­te­ter i bu­tik­ken i god tid før sankt­hans.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Det er utro­lig gøy å va­ere i gang. Det er jo all­tid slik at man sam­men­lig­ner ting med året før, og i fjor sat­te vi jo po­te­te­ne

23. mars, så det er klart at vi fø­ler det er litt sent i år, sier Tom Si­gurd Dokke­dal.

Den snø­rike, kal­de vin­te­ren har gjort at bøn­de­ne er litt for­sin­ket med å set­te po­te­te­ne sine, men så vel­dig ille er det fak­tisk ikke.

– Vi bru­ker å si at vi er for­nøy­de om vi får satt po­te­te­ne i jor­da i lø­pet av mars må­ned, så vi er halv­an­nen uke for­sin­ket.

23. mars, som var da­to­en da vi sat­te po­te­te­ne i fjor, var nok­så tid­lig, sier Dokke­dal.

Før ar­bei­det med å set­te po­te­ter kun­ne star­te, had­de Dok- ke­dal fak­tisk brøy­tet de­ler av jor­det sitt.

– For noen uker si­den bruk­te jeg ti ti­mer på å brøy­te jor­de­ne her, slik at vi kun­ne få gjort det her i dag, sier han.

2.000 tonn

Da po­te­te­ne skul­le set­tes ons­dag, had­de han med seg med­hjel­per­ne sine Jan Mag­ne Na­ere­bø og Gre­gor Po­piol­w­ski på ar­bei­det på det førs­te jor­det.

– Jeg lei­er et vel­dig godt jord­styk­ke her av Hen­ning Git­mark, så vi har valgt å set­te de førs­te po­te­te­ne her, sier Tom Si­gurd Dokke­dal.

Han har i alt 120 mål med po­te­ter, og har en kvo­te på 250 tonn som han le­ve­rer til fel­les­pak­ke­ri­et. Det er bare litt av det som le­ve­res av po­te­ter fra Red­dal. I alt skal Nor­ges be­folk­ning få over 2.000 tonn med Red­dals­po­te­ter å kose seg med, de kom­mer fra de 13 po­tet­le­ve­ran­dø­re­ne i Red­dals-byg­da.

– Kan det by på pro­ble­mer at dere set­ter po­te­te­ne først nå?

– Det tror jeg ikke. Nå leg­ger vi plast over, som vi skal ha til po­tet­plan­ten er cir­ka tre­fire centi­me­ter. Så leg­ger vi på akryl­duk som vi har fram til 17. mai. Kul­de og frost vil vi helst ikke ha i den­ne pe­rio­den, men det har vi in­gen tro på at skjer hel­ler. Nå har vi hatt nok kul­de og vin­ter, så nå vil vi ha vår og som­mer, sier Dokke­dal.

Han for­tel­ler at den sure vin­te­ren har gjort at de ikke får le­vert po­te­ter til bu­tik­ke­ne i uke 23 slik de bru­ker å gjø­re, men at de sat­ser på at po­te­te­ne er å fin­ne i bu­tik­ke­ne i slut­ten av den uka, kan­skje i uke 24. Po­te­te­ne skal ide­elt va­ere i jor­da i 70–75 da­ger.

Se­ne­re i 2013

En an­nen som var i gang med å set­te po­te­ter i Red­dal ons­dag, var Knut Sal­ve Lun­den, som også er tals­mann i Gart­ner­hal­len for dem som le­ve­rer tid­lig­po­tet.

– Det er godt å kom­me i gang nå, men det er jo litt sent. Li­ke­vel var vi enda se­ne­re for bare fem år si­den. I 2013 be­gyn­te vi så smått 16. april, men det var lite som var satt før 20. april, min­nes han.

Lun­den for­tel­ler at han vet at det set­tes litt po­te­ter i Vest­fold nå, men at han tvi­ler på at de er i gang and­re ste­der i lan­det.

– Jeg vet at de har be­gynt i Vest­fold i dis­se da­ger, og her i Red­dal reg­ner jeg med at al­le po­tet­bøn­de­ne er i gang i lø­pet av den­ne uka, kan­skje tid­lig i nes­te uke, sier han.

STOR DAG: Po­tet­dyr­ker Tom Si­gurd Dokke­dal og hans gode hjel­pe­re Jan Mag­ne Na­ere­bø og Gre­gor Po­piol­w­ski syns all­tid det er stas å be­gyn­ne å set­te po­te­ter på våren. Et sik­kert vår­tegn.

MASKINER: Det er litt let­te­re å set­te po­te­ter i dag enn for noen ti­år si­den. Nå gjør trak­to­rer og maskiner som den­ne mye av job­ben.

JUNI: Tom Si­gurd Dokke­dal hå­per at de førs­te po­te­te­ne kan le­ve­res i slut­ten av uke 23.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.