– Bra at de tør å sat­se

Bå­de Es­pen Gr­jot­heim og El­len Lehr­vold Hal­vor­sen skry­ter av Rolf Mey­er Tallak­sen og kul­tur­hu­set for at de tor­de å sat­se så stort som med Sound of mo­vies.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - STOROPPSETNING Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

Bå­de Es­pen Gr­jot­heim og El­len Lehr­vold Hal­vor­sen er med som so­lis­ter i Sound of mo­vies, og skry­ter av Kul­tur­hu­set som har tort å sat­se så stort.

– Det er flott at man tør å sat­se så stort som det­te lo­kalt og set­te opp så sto­re fore­stil­lin­ger som det­te. Det er jo litt skum­melt å gjø­re det her i Grim­stad et­ter­som man ikke all­tid vet om det kom­mer så man­ge. Der­for sy­nes jeg det er friskt at de li­ke­vel tør, Og så tror jeg det er kjempe­vik­tig for byen og for kul­tu­ren her i byen at det gjø­res. Du ser jo bare på ko­ret her i dag hvor­dan de vokser av å va­ere med på det­te.

– Det er jeg helt enig i. Jeg sy­nes også det er kjempes­ti­lig at de tør å sat­se så stort og i et så stort for­mat som det­te lo­kalt. Jeg har jo va­ert med som so­list på en del opp­set­nin­ger et­ter hvert, men det er sjel­den med så sto­re for­ma­ter som det­te. Vi har et fan­tas­tisk band, det lokale danse­mil­jø­et er med, og ko­ret har gjort en van­vit­tig jobb, min far har gjort en stor jobb. Det er det i det hele tatt man­ge som har gjort, og det mer­ker man godt.

Det­te sier hen­holds­vis El­len Lehr­vold Hal­vor­sen og Es­pen Gr­jot­heim til Adres­sa. De er beg­ge med som so­lis­ter når kul­tur­hu­set og Rolf Mey­er Tallak­sen den­ne hel­gen set­ter opp fi­re fore­stil­lin­ger av den egen­pro­du­ser­te Sound of mo­vies. Tre av fore­stil­lin­ge­ne er så godt som ut­solgt al­le­re­de, mens den fjer­de som er satt opp søn­dag etter­mid­dag har solgt en tredje­del av bil­let­te­ne. Det er beg­ge de to so­lis­te­ne vel­dig gla­de for.

Det er også man­nen bak det hele, kul­tur­hus­sjef Rolf Mey­er Tallak­sen. Han får med det­te en to år gam­mel drøm rea­li­sert, og tirs­dag kveld var han sva­ert for­nøyd.

– Nå har jeg det vel­dig gøy og jeg ko­ser meg. Det­te er vel­dig gøy, selv om det er slit­somt også, sier han.

Tirs­dag kveld var so­lis­ter, kor, mu­si­ke­re, tek­ni­ke­re, ja al­le in­volver­te på plass da de sat­te sam­men fore­stil­lin­gen for al­ler førs­te gang. Alt satt selv­føl­ge­lig ikke som det skul­le, men fle­re av de in­volver­te var al­le over­ras­ket over hvor bra det­te låt og så ut. Også sje­fen selv, Tallak­sen.

– Men hus­ker du alt du skal? – Nei, ikke nå her i kveld, men jeg får vel­dig god hjelp av den er­far­ne ka­pell­mes­te­ren Stein Austrud, og det er så ny­de­lig, sier han.

Pre­mie­ren er i mor­gen.

KJEMPEPRODUKSJON: To so­lis­ter, her re­pre­sen­tert ved Es­pen Gr­jot­heim, 60 san­ge­re, 60 dan­se­re, ni mu­si­ke­re, tek­ni­ke­re, lyd- og lys­folk, re­gis­sør og Rolf Mey­er Tallak­sen. Rundt 135 men­nes­ker er med når Sound of movies set­tes opp den­ne hel­gen i...

MAN­GE OPPTREDENER: El­len Lehr­vold Hal­vor­sen har va­ert med på man­ge opp­set­nin­ger, og i Sound og movies får hun syn­ge noen sva­ert kjen­te lå­ter, som for ek­sem­pel Ade­les Sky­fall fra Ja­mes Bond.

VARIERT: Det er man­ge for­skjel­li­ge fil­mer som er re­pre­sen­tert i fore­stil­lin­gen. Her er det mu­sikk fra Mi­nions det syn­ges fra og dan­ses til.

I SITT ESS: Odd Gr­jot­heim har blitt hen­tet inn som re­gis­sør, og han kom sta­dig med inn­spill og ide­er for å få fore­stil­lin­gen best mu­lig.

TØFFERE ENN TO­GET: Den­ne kvel­den får dis­se men­ne­ne en­de­lig den store gutte­drøm­men opp­fylt: å få va­ere Ja­mes Bond.

KLINELÅT: «Eve­rything I do, I do it for you». Den­ne lå­ten fra Bryan Adams i Ro­bin Hood-fil­men har han dan­set slow til på man­ge dis­ko­te­ker, sa Es­pen Gr­jot­heim da han in­tro­du­ser­te den­ne lå­ten.

FORAN OG BAK: Rolf Mey­er Tallak­sen had­de det også som plom­ma i eg­get der han fikk både di­ri­ge­re, va­ere kon­fe­ran­sier og hol­de i trå­de­ne.

PEACE AND LOVE: 60- og 70-tal­let er også med i fore­stil­lin­gen med mu­sikk fra Hair. Da er det bare helt rett at ko­ret kler seg tids­rik­tig.

DAG WIRAK ANNO 1968: Og slik kun­ne Dag Wirak ha sett ut hvis nå­tid had­de va­ert 1968.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.