Bu­tik­ken steng­te

Bå­de Fjaere sko­ler og Jo­ker Vik ble ram­met av strømbrudd et­ter et ka­bel­brudd ved sko­len tirs­dag for­mid­dag. Først sent på kvel­var strøm­men til­ba­ke.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Red@gat.no

Nes­ten 1000 kun­der var på det mes­te uten strøm et­ter et stør­re strømbrudd som ram­met Drott­ning­borg, Vik, Brings­va­er og Fjaere tid­li­ge tirs­dag.

Et­ter et par ti­mer had­de de fles­te kun­de­ne fått ly­set til­ba­ke. På etter­mid­da­gen var fort­satt er 216 uten strøm på Vik, Moen og Brings­va­er­moen.

Sko­len uten strøm

Blant dem er Fjaere sko­le, hvor barn opp­lys­te for­eld­re­ne om at strøm­men for­svant midt­veis i skole­da­gen. Der­med fikk ele­ve­ne en litt an­ner­le­des av­slut­ning på da­gen.

Strøm­brud­det var lo­ka­li­sert ved Brings­va­er­vei­en mel­lom Fjaere ung­doms­sko­le og Vik bedehus, og ble ut­bed­ret av Ag­der Ener­gi nett, som had­de folk på ste­det tirs­dag kveld.

Ved Vik bedehus skul­le det tirs­dag kveld va­ere strikke­kveld, som et­ter hva Adres­sa kjen­ner til ble ar­ran­gert tross mang­len­de strøm­for­sy­ning.

Mat­bu­tik­ken ram­met

Også Jo­ker Vik ble ram­met av strøm­brud­det tirs­dag for­mid­dag, og Ag­der Ener­gi meld­te til be­rør­te kun­der via SMS og på sine nett­si­der om at feil­ret­tin­gen kun­ne ta lang tid.

Et­ter­som for­ven­tet ret­ting av ka­bel­brud­det ved sko­len var in­nen mid­natt, had­de ikke bu­tik­ken noe an­net valg enn å sten­ge dø­re­ne for kun­de­ne ut­over tirs­da­gen.

Det ble også opp­lyst på lap­per på dø­ren om at bu­tik­ken var «Stengt grun­net strømbrudd».

Adres­sa er­fa­rer at Jo­ker-bu­tik­ken måt­te leie inn en hen­ger fra Asko for å ber­ge kjø­le- og fryse­va­re­ne.

Men sent man­dag kveld fikk alt­så abon­nen­te­ne strøm­men til­ba­ke, et­ter at fei­len var ret­tet.

BRUDD: Fei­len opp­stod i en ka­bel uten­for Fjaere ung­doms­sko­le. Tirs­dag kveld ble det job­bet det med feil­ret­ting på ste­det.

TIRS­DAG VAR DET STRØMBRUDD UTEN­FOR FJAERE SKO­LE. JO­KER VIK BLE OGSÅ BERØRT.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.