Dagens TEKST

Takk­nem­lig­het og gle­de

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - Kjell Hal­torp Mi­sjons­le­der Fe­vik

➤ KRISTENLIV HAND­LER om fel­les­skap med en le­ven­de Gud. I vårt bønne­liv så har Je­sus gitt oss de størs­te og mest dy­re­ba­re løf­ter. Je­sus sier i Joh. 16, 24: «Hittil har dere ikke bedt om noe i midt navn. Be, og dere skal få så gle­den de­res kan va­ere full­kom­men.»

Her står det fak­tisk om en full­kom­men gle­de. Og i fel­les­skap og bønn ska­pes det ener­gi og på­gangs­mot som gjør at en må ut og dele de gode ny­he­te­ne med and­re. Du er så takk­nem­lig for å va­ere Guds barn. Det kal­les frel­ses­fryd – og er smit­ten­de. Vi kan ikke tie. De førs­te krist­ne fikk for­bud mot å dele ut evan­ge­li­et.

Peter sa da: «Vi kan ikke tie om det vi har sett og hørt». I Matt. 6, 6 snak­kes det om lønns­på­legg når en tar tid til fel­les­skap med han. God helg og lyk­ke til!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.