Skuf­fet over gjen­nom­fø­rin­gen av for­eldre­mø­tet

En mam­ma til et barn på Fjaere barnek­sole, er skuf­fet et­ter for­eldre­mø­tet man­dag kveld.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Ja­nicke@gat.no

– Jeg er eks­tremt skuf­fet over gjen­nom­fø­rin­gen av mø­tet på sko­len man­dag kveld. Jeg satt un­der hele mø­tet og ven­tet på å få vite hvor­for råd­man­nen var der, og hvor­for la­e­rings­miljø­sen­te­ret var der. And­re for­eld­re på sko­len vet ikke hvor­dan sko­len har her­set med un­ge­ne våre, for­di sko­len leg­ger et lokk på den gro­ve fei­len som er gjort, sier mam­ma­en til et barn på sko­len.

Bar­net har i føl­ge mo­ren va­ert tru­et av and­re med­ele­ver til å ut­fø­re hand­lin­ger via vold og kren­kel­ser.

– Bar­net mitt fikk be­skjed om at det skul­le få bank selv hvis det ikke ut­før­te hand­lin­ge­ne. Hoved­pro­ble­met her er at det ikke er bar­nas an­svar og skyld, det er sko­len og kom­mu­nen som har an­svar for å ta vare på al­le bar­na, sier hun.

Nå har bar­net va­ert hjem­me fra sko­len i snart halv­an­nen må­ned, på grunn av re­ak­sjo­ner knyt­tet til epi­so­de­ne som har skjedd på sko­len.

– Vi har nå søkt om over­flyt­ting til en an­nen sko­le, for­di den­ne pro­ses­sen fra sko­len kan ikke vi ak­sep­te­re. Sko­len har lagt et lokk på hoved­pro­ble­met, og så er de stol­te over de res­sur­se­ne de nå får hjelp av. Jeg har ikke til­lit til sko­len len­ger slik det er nå, sier mam­ma­en.

Kon­sti­tu­ert rek­tor Hog­ne Ryd­nin­gen me­ner at det ikke stem­mer at sko­len ikke har gjort noe.

– Det stem­mer ikke at det ikke er gjort noe i dis­se sa­ke­ne. Men det er sterkt be­kla­ge­lig at vi ikke har lyk­kes bed­re i å tryg­ge. Og det er det vel­dig sam­men­sat­te grun­ner til. Jeg vil ikke kom­men­te­re en­kelt­sa­ker, men det er gjort mye fra sko­len og kom­mu­nens side for å imøte­kom­me for­vent­nin­ger fra fore­sat­te og krav fra fyl­kes­man­nen. Det­te mø­tet var en del av det. Og den­ne job­ben skal vi fort­set­te med. Vi øns­ker å bli bed­re, og vi er ikke for­nøyd med va­ere en gjen­nom­snitt­lig sko­le. Selv om tal­le­ne sier vi er gjen­nom­snitt­li­ge når det gjel­der mob­bing, vil vi ikke at et enes­te barn opp­le­ver mob­bing og kren­kel­ser, men vi kan ikke ga­ran­te­re at det ikke vil skje i ti­den frem­over. Men vi kan love at vi skal gjø­re vårt yt­ters­te for å fore­byg­ge og hånd­te­re det når det skjer noe, vi skal gri­pe inn med ty­de­lig­het, sier Ryd­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.