Pop­ko­met til stu­die­start

Un­der Stu­die­start­fes­ti­va­len i 2016 spil­te Sond­re Ju­stad for et full­stap­pet Blue­box. Nå kom­mer pop­ynd­lin­gen til­ba­ke.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - An­na@gat.no

Det mel­der SiA i en presse­mel­ding. Kon­ser­ten på Blue­box er en del av høst­tur­ne­en hans, og 3. no­vem­ber står alt­så Grim­stad for tur. Bil­lett­sal­get star­ter man­dag 16. april.

De­but­al­bu­met «Riv i hjer­tet» lå på VG-lis­ta i halv­an­net år, seks av ti spor ble ra­dio­lis­ta og lå­te­ne fikk over 30 mil­lio­ner stre­ams.

Ju­stad ble også no­mi­nert til en rek­ke pri­ser for sin førs­te ut­gi­vel­se, blant an­net Årets al­bum (Spelle­mann) og Årets li­ve (P3 Gull).

– Nå er han ute med opp­føl­ge­ren, «In­gen­ting i Pa­ra­dis». Al­bu­met har al­le­re­de hatt tre sing­ler i ra­dio­ro­ta­sjon, gikk rett inn på 4. plass på VG-lis­ta og fikk fem­mer på ter­nin­gen fra en rek­ke an­mel­de­re. Stor­by­tur­ne­en i kjøl­van­net av slip­pet sat­te raskt salgs­re­kor­der i fle­re av by­ene da bil­let­te­ne ble slup­pet, og hele tur­ne­en ble ut­solgt før den var i gang, skri­ver SiA i presse­mel­din­gen.

3. no­vem­ber kan du få med det en av Nor­ges mest po­pu­la­ere ar­tis­ter om da­gen, på Blue­box, i Grim­stad.

FOTO: BJØR­NAR ØVREBØ

POP­KO­MET: Sond­re Ju­stad duk­ker opp på Blue­box i no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.