Ny festival med edle drå­per

Det nors­ke bren­ne­ri vil gjø­re Sør­lan­dets whis­ky & ake­vitt­fes­ti­val til en av de vik­tigs­te i sin sjan­ger i Nor­ge.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - BRENNEVIN

Det for­tel­ler Odd Jo­han Nel­vik i en presse­mel­ding. Han er in­ves­tor og styre­med­lem bå­de i Det nors­ke bren­ne­ri og KG Pun­ter­vold, og har alt­så stor tro på fes­ti­va­len.

– Vi har ut­vi­det årets festival – og har al­le­re­de man­ge på­meld­te. Må­let er å byg­ge det­te opp til en av de vik­tigs­te fes­ti­va­le­ne for hånd­verks­brenne­vin i Nor­ge, skri­ver han.

Tap­per fes­ti­val­whis­ky

Fes­ti­va­len ble ar­ran­gert for førs­te gang i fjor, og går i år av sta­be­len 9. juni. Det blir guidet tur med mas­ter blen­der Jon Ber­tel­sen gjen­nom, og spe­sial­tap­ning av num­me­rert fes­ti­val­whis­ky. Det blir også tap­pet en egen fes­ti­valake­vitt, og se­mi­na­rer om ake­vitt- og whis­kyp­ro­duk­sjon i fat­hal­len.

En rek­ke svens­ke, dans­ke, skots­ke, irs­ke, ame­ri­kans­ke og ja­pans­ke whis­ky­de­stil­le­ri­er vil va­ere re­pre­sen­tert, le­ser vi i presse­mel­din­gen.

Stor­fint be­søk

Pre­si­den­ten i Norsk Malt­whis­ky­lag, Ivar Aar­seth og Nor­ges frems­te whis­ky­b­log­ger, Tho­mas Øhr­bom, hol­der se­mi­na­rer om whis­ky fra ut- og inn­land.

Fes­ti­va­len fore­går ho­ved­sa­ke­lig på bren­ne­ri­et i Øs­ter­hus, men det blir også konsert og fest­lig­he­ter i byen lør­dag kveld, med blant and­re Frank Znort Quar­tet.

– Fes­ti­va­len ap­pel­le­rer til al­le som øns­ker å ut­vi­de kunn­ska­pen om de edle drå­per og hvor­dan de blir til, me­ner Nel­vik.

ENTUSIASTER: Whisky­en­tu­si­as­ter flok­ket til bren­ne­ri­et i Øs­ter­hus i fjor. 9. juni åp­nes dø­re­ne på ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.